Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Reading trang 55 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Reading trang 55 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Reading trang 55.

Unit 5: I like fruit!

FOOD SCAPES

Carl Warner takes photos of interesting things. He also makes beautiful landscapes using food. These are called “foodscapes”. It takes Warner four or five days to make each foodscape. Look carefully at the photo with sea animals. What do you see? There’s an ocean with a lot of fish and rocks. There’s seaweed, and there are sea animals. There’s also sand. But what are the fish made from? The fish are made from fruit. There’s an island and some trees. The trees are made from pineapples. In fact, it’s all made from food—fruit and vegetables! What other foods do you see in the photo? Do you see apples and oranges? Now look at the photo with Warner. What foods do you see in that photo?Hướng dẫn dịch

Food scapes

Carl Warner thích chụp những bức ảnh về các thứ thú vị. Anh ấy còn tạo ra những cảnh vật được làm từ thức ăn. Đó được gọi là “foodscapes”. Warner tốn 4 đến 5 ngày để tạo ra một cảnh được làm từ đồ ăn. Nhìn kĩ vào bức tranh động vật biển. Bạn thấy điều gì? Biển với rất nhiều cá và đá. Có cả rong biển và các loài động vật biển. Còn có cả cát nữa. Tuy nhiên, những con cá được làm từ gì? Những chú cá được làm từ hoa quả. Có một hòn đảo và những cái cây. Cây được làm từ những quả dứa. Thật ra là chúng đều được làm bởi thức ăn, hoa quả và rau. Còn loại đồ ăn nào bạn nhìn thấy được trong bức ảnh không? Bạn có nhìn thấy táo và cam không? Bây giờ hãy nhìn vào bức tranh của Warner. Bạn nhìn thấy những loại đồ ăn nào?

A( trang 55-SGK tiếng anh 6) Look at the photos. What are these photos made from? Check (⁄) the correct answer. ( Nhìn vào các bức ảnh trên. Các bức ảnh này được làm từ gì? Chọn đáp án đúng)

Đáp án

Food

B( trang 55-SGK tiếng anh 6) Read the article quickly. Underline the food words. ( Đọc nhanh đoạn văn trên, gạch chân các từ chỉ đồ ăn)

Đáp án

Fish (cá), seaweed( rong biển), pineapple (dứa), fruit (hoa quả), vegetables (rau), apples (táo), oranges ( cam)

C( trang 55-SGK tiếng anh 6) Discuss with a partner. Look at the photo with Warner. Think of a title for the photo. ( Thảo luận với bạn  cùng nhóm, nhìn vào bức tranh của Warner. Nghĩ tiêu đề cho đoạn văn trên)

Đáp án

The possible title: Food ocean

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 5 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen to the students. What fruits do they like. Complete the Like column …

  • Language focus (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Complete the table with the words from the boxes (Hoàn thành bảng sau với các từ đã cho) …

  • Pronunciation (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): Final s-sounds. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): Make a menu. Complete the table below. In group, discuss food you like and don’t like …

  • Comprehension (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Foodscapes. ( Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung “ Foodscapes”) …

  • Writing (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short message to a friend. Describe your favorite traditional food in 40-60 words …

  • Worksheet (trang 142 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  • Explore English (trang 155 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Circle the things you like to eat (Khoanh tròn những thứ bạn thích) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button