Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Preview trang 49 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Preview trang 49 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Preview trang 49.

A( trang 49-SGK tiếng anh 6) Listen to the students. What fruits do they like. Complete the Like column ( Nghe đoạn băng về các bạn học sinh. Họ thích loại hoa quả nào và hoàn thành cột Thích)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Preview trang 49 | Explore English 6 Cánh diều

Đáp án

Dino: apples

Sophie: grape

Teresa:  strawberry

Peter: strawberry

Nội dung bài nghe

Sophie: Dino, what’s your favorite fruit?

Dino: I really like apples. What about you Sophie?

Sophie: Well, I like grapes.

Dino: And you, Teresa?

Teresa: I like strawberries. I know Peter likes strawberries too.

Peter: Yes, that’s true. I do

Hướng dẫn dịch

Sophie: Dino, trái cây yêu thích của cậu là gì?

Dino: Tớ thực sự thích táo. Còn cậu, Sophie?

Sophie: Chà, tớ thích nho.

Dino: Còn cậu, Teresa?

Teresa: Tớ thích dâu tây. Tớ biết Peter cũng thích dâu tây.

Peter: Đúng vậy .

B( trang 49-SGK tiếng anh 6) What fruits don’t student like? Complete the Don’t like column. ( Các bạn học sinh không thích loại hoa quả nào? Hoàn thành cột không thích)

Đáp án

Dino: mangos

Sophie: apples

Teresa: grapes

Peter: oranges

Nội dung bài nghe

Sophie: So Dino, what fruit don’t you like?

Dino: Mangos. I don’t like mangos

Sophie: I don’t like apples. What about you Teresa?

Teresa: Well, I don’t like grapes. Peter, you?

Peter: Well, I don’t like oranges. That’s the only fruit I don’t like.

Hướng dẫn dịch

Sophie: Vậy Dino, cậu không thích trái cây nào?

Dino: Xoài. Tớ không thích xoài

Sophie: Tớ không thích táo. Còn cậu thì sao Teresa?

Teresa: Chà, tớ không thích nho. Peter, cậu?

Peter: Chà, tớ không thích cam. Đó là loại trái cây duy nhất mà tớ không thích.

C(trang 49-SGK tiếng anh 6) Talk with a partner. What foods do you like? What food don’t they like? ( Nói với bạn cùng nhóm. Bạn thích đồ ăn gì và không thích đồ ăn gì?)

Example

I like apples, but I don’t like carrots

I like fruits, but I don’t like vegetables

Đáp án

I like watermelons, but I don’t like papaya

I like apples, but I don’t like pears

I like pineapples, but I don’t like starfruits

I like plums, but I don’t like dragon fruits

Hướng dẫn dịch

Ví dụ

Tớ thích  táo, nhưng tớ không thích cà rốt

Tớ thích hoa quả, nhưng tớ không thích rau

Bài làm

Tớ thích dưa hấu nhưng tớ không thích đu đủ

Tớ thích táo, nhưng tớ không thích lê

Tớ thích dứa, nhưng tớ không thích khế

Tớ thích mận nhưng tớ không thích thanh long

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 5 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Language focus (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Complete the table with the words from the boxes (Hoàn thành bảng sau với các từ đã cho) …

  • Pronunciation (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): Final s-sounds. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): Make a menu. Complete the table below. In group, discuss food you like and don’t like …

  • Reading (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photos. What are these photos made from? Check (⁄) the correct answer …

  • Comprehension (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Foodscapes. ( Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung “ Foodscapes”) …

  • Writing (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short message to a friend. Describe your favorite traditional food in 40-60 words …

  • Worksheet (trang 142 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  • Explore English (trang 155 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Circle the things you like to eat (Khoanh tròn những thứ bạn thích) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button