Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Comprehension trang 56 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Comprehension trang 56 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Comprehension trang 56.

Comprehension ( trang 56- sgk tiếng anh 6)

A. Choose the correct answers for Foodscapes. ( Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung “ Foodscapes”)

Hướng dẫn làm bài

=> Answer: 1.A    2.A    3.A     4.B     5.C

Hướng dẫn dịch

1.Đoạn văn trên nói về gì? Những bức trang được làm bởi đồ ăn

2. Carl Warner làm nghề gì? Nhiếp ảnh gia

3. Từ “foodscapes” ở dòng 2 nghĩa là gì? Một địa điểm trông như thế nào?

4.  Warner mất bao lâu để tạo ra mỗi một khung cảnh bằng đồ ăn? 2-3 ngày

5. Những cái cây được làm bởi gì? Dứa

B. Complete the word web ( Hoàn thành bảng từ sau)

Unit 5: I like fruit!


Hướng dẫn làm bài

(1) Carl Warner      (2) Islands            (3) fruit        (4) Pineapples

C. Talk with a partner. How is food in your country different from food in other countries. ( Thảo luận với bạn của mình về việc đồ ăn ở quốc gia mình khác gì so với đồ ăn ở các đất nước khác)

Hướng dẫn làm bài

In our opinion, the food in my country is more flavorful than that of other countries because we use many types of spices when cooking. 

Hướng dẫn dịch

Theo ý kiến của chúng tớ, thức ăn ở đất nước mình thì đậm đà hương vị hơn đồ ăn ở các nước khác vì chúng ta thường sử dụng rất nhiều loại gia vị khác nhau khi nấu ăn

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 5 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen to the students. What fruits do they like. Complete the Like column …

  • Language focus (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Complete the table with the words from the boxes (Hoàn thành bảng sau với các từ đã cho) …

  • Pronunciation (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): Final s-sounds. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): Make a menu. Complete the table below. In group, discuss food you like and don’t like …

  • Reading (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photos. What are these photos made from? Check (⁄) the correct answer …

  • Writing (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short message to a friend. Describe your favorite traditional food in 40-60 words …

  • Worksheet (trang 142 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  • Explore English (trang 155 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Circle the things you like to eat (Khoanh tròn những thứ bạn thích) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button