Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Communication trang 53 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Communication trang 53 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Communication trang 53.

(trang 53-SGK tiếng anh 6) Make a menu. Complete the table below. In group, discuss food you like and don’t like. Then turn to page 134 and follow the instructions. ( Tạo ra một thực đơn. Hoàn thành bảng dưới đây. Làm việc thoe nhóm bàn về đồ ăn bạn thích hoặc không thích. Sau đó, mở trang 134 và làm theo hướng dẫn)

Unit 5: I like fruit!


Hướng dẫn làm bài

Meal

 I like

I don’t like

Breakfast

Rice and mike

Noodles and orange juice

Lunch

Rice, meat and fried eggs

Vegetables

Dinner

Rice, meat

Noodles

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 5 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen to the students. What fruits do they like. Complete the Like column …

  • Language focus (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Complete the table with the words from the boxes (Hoàn thành bảng sau với các từ đã cho) …

  • Pronunciation (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): Final s-sounds. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Reading (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photos. What are these photos made from? Check (⁄) the correct answer …

  • Comprehension (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Foodscapes. ( Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung “ Foodscapes”) …

  • Writing (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short message to a friend. Describe your favorite traditional food in 40-60 words …

  • Worksheet (trang 142 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  • Explore English (trang 155 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Circle the things you like to eat (Khoanh tròn những thứ bạn thích) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button