Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 50, 51) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 A Closer Look 1 (trang 50, 51) – Global Success

VOCABULARY

1. Write a word under each picture. Practice saying the words. (Viết từ dưới mỗi bức tranh. Thực hành nói các từ).

Unit 5 lớp 6 A Closer Look 1 trang 50 - 51

Đáp án:

1. plaster

2. suncream

3. sleeping bag

4. scissors

5. backpack

6. compass

Hướng dẫn dịch:

1. keo

2. suncream

3. túi ngủ

4. kéo

5. ba lô

6. la bàn

2. Complete the following sentences. Use the words in 1. (Hoàn thành câu. Dùng từ ở bài 1)

1. We’re lost. Please give me the _________.

2. It’s so sunny today. I need to put on some_________.

3. A_________is very useful when you go camping overnight.

4. I’ve finished packing All my things are in my_________.

5. My foot hurts. I need to put a_________on my foot.

Đáp án:

1. compass

2. suncream

3. sleeping bag

4. backpack

5. plaster

1. We’re lost. Please give me the .

2. It’s so sunny today. I need to put on some .

3. A is very useful when you go camping overnight.

4. I’ve finished packing. All my things are in my .

5. My foot hurts. I need to put a on my foot.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi bị lạc. Làm ơn hãy đưa tôi chiếc la bàn.

2. Hôm nay nắng thật. Tôi cần bôi chút kem chống nắng.

3. Một cái túi ngủ rất hữu dụng khi bạn đi cắm trại qua đêm.

4. Tôi đã cất đồ xong. Mọi thứ đều ở trong cặp tôi.

5. Chân tôi bị thương. Tôi cần dán một miếng dán lên chân mình.

3. Now put the items on order of usefulness. Number 1 is the most useful, number 6 is the least useful of holiday. (Sắp xếp những thứ sau đây theo sự hữu dụng. Số 1 là cần thiết nhất, số 6 ít cần thiết nhất trong kì nghỉ.)

Gợi ý:

1. backpack

2. sleeping bag

3. compass

4. plaster

5. suncream

6. scissors

PRONUNCIATION

/t/ and /d/

4. Listen and repeat the words (Nghe và nhắc lại các từ)

Bài nghe:

/t/

/d/

Mountain

Wonder

Waterfall

Island

Desert

Guide

Plaster

Holiday

5. Listen and repeat. Pay attention to the bold-typed parts of the words. (Nghe và nhắc lại. Chú ý đến phần in đậm)

Bài nghe:

1. – Where’s my hat?

    – Oh, it’s on your head.

2. Where do they stay on their holiday?

3. I need some meat for my cat.

4. The Sahara is a very hot desert.

5. I want to explore the island by boat.

Hướng dẫn dịch:

1. – Mũ của tôi đâu?

     – Ồ, nó ở trên đầu anh.

2. Họ nghỉ ở đâu vào kỳ nghỉ?

3. Tôi cần một ít thịt cho con mèo của tôi.

4. Sahara là một sa mạc rất nóng.

5. Tôi muốn khám phá đảo bằng thuyền.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 5 lớp 6

  • Getting Started (trang 48 – 49 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read (Nghe và đọc). 2. Complete the following sentences with the words from the box. …

  • A Closer Look 2 (trang 51 – 52 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable) (Những danh từ được gạch chân đếm được hay không đếm được) …

  • Communication (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the short conversation below, paying attention to the highlighted parts. …

  • Skills 1 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading. Then read and check your ideas. (Trước khi đọc, quan sát bức tranh phía dưới. Đoán xem nội dung là gì.) …

  • Skills 2 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Work in groups. Discuss the question. (Làm việc theo nhóm. THảo luận câu hỏi sau). 2. Listen again and tick True or False (Nghe và tích vào câu đúng hay sai) …

  • Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the name for each picture. (Viết tên cho mỗi bức tranh) …

  • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6): DREAM DESTINATION (ĐIỂM ĐẾN TRONG MƠ) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button