Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Worksheet trang 141 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Worksheet trang 141 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Worksheet trang 141.

1(trang 141-SGK tiếng anh 6) Write. Are these family members male (M), female (F) or both (B) ( Viết. Các thành viên trong gia đình sau đây là đàn ông (F), con gái (M) hoặc là cả hai (B))

Unit 4: This is my family.

Đáp án

a. father -M       

f. aunty-F        

b  mother- F         

g. brother –       

c. grandparents –     

h. chidren – B

d. sister –     

i. cousin – B     

e. son – M

j. uncle – M

k. niece- F

l. daughter-F

m. nephew-M2( trang 141-SGK tiếng anh 6) Complete Carl’s family tree with the words in box ( Hoàn thành sơ đồ gia đình của Carl với các từ trong bảng)

Unit 4: This is my family.

Đáp án

a. Grandfather        b. Dad     c. aunty     d. sister     e. brother      f. cousin 

3( trang 141-SGK tiếng anh 6) Look at the family tree in Activity 2. Answer the questions in complete sentences. ( Nhìn vào sơ đồ gia đình ở bài tập 2. Trả lời với một câu hoàn chỉnh)

Unit 4: This is my family.

Hướng dẫn làm bài

a. Yes, he has

b. Carl has one cousin

c. He has 2 uncles

d. No, he doesn’t

Hướng dẫn dịch

1. Carl có anh trai không? Có, anh ấy có

2. Carl có bao nhiêu anh chị em họ? Carl có một người người anh họ

3. Carl có bao nhiêu chú? Anh ấy có 2 chú

4. Anh họ của Carl có con không? Không, anh ấy không có.

4( trang 141-SGK tiếng anh 6) Write about your family. ( Viết về gia đình của bạn)

Example: I have two sisters and a brother. I don’t have any aunts, but I have an uncle

Hướng dẫn làm bài

I have two younger sisters and a younger brother. I don’t have any uncle but I have one aunt.

Hướng dẫn dịch

Ví dụ

Tớ có hai chị gái và một anh trai.Tớ không có dì nhưng tớ có một người chú.

Bài làm

Tớ có hai người em gái và một người em trai. Tớ không có cậu nhưng tớ có một người dì.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. How many people are there in this family? (Nhìn vào bức tranh. …

  • Language focus (trang 40 – 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the word in the correct column. Some word can be used twice (Viết các từ vào cột đúng …

  • Pronunciation (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Reduction for : do and does. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes” …

  • Reading (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): Twins days festival. A. Look at the photo. What do you think the article is about …

  • Comprehension (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Twins Days Festival. (Chọn các câu trả lời đúng dựa trên nội dung …

  • Writing (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write an email. Describe your family in 40-60 words (Viết một email khoảng 40-60 chữ mô tả về gia đình của bạn) …

  • Explore English (trang 154 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Label the picture using the words from the box (Viết dưới bức tranh các từ trong bảng) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button