Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Skills 2 (trang 45) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Skills 2 (trang 45) – Global Success

LISTENING

1. Listen to the conversation between Khang and Vy and tick True or False. (Nghe đoạn hội thoại giữa Khang và Vy và đánh dấu vào True (Đúng) hoặc False (Sai))

Bài nghe:

Unit 4 lớp 6 Skills 2 trang 45

1.F

2.T

3.F

4.T

5.T

Hướng dẫn dịch:

1. Vy sống ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

2. Có một cái chợ lớn gần nhà cô ấy.

3. Những con đường thì chật hẹp

4. Trường học thì xa.

5. Có vài nhà máy gần khu cô ấy sống. 

2. Listen to the conversation again and fill the blanks. (Nghe lại và điền vào chỗ trống)

Bài nghe:

Unit 4 lớp 6 Skills 2 trang 45

1. art galleries

2. wide

3. friendly

4. faraway

5. crowded

Nội dung bài nghe:

Khang: Where do you live, Vy?

Vy: I live in the suburbs of Ho Chi Minh City.

Khang: What do you like about it?

Vy: There are many things I like about it. There’s a big market near my house. There are also many shops, restaurants and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly.

Khang: What do you dislike about it?

Vy: The schools are too faraway. There are also some factories 

Hướng dẫn dịch:

Khang: Cậu sống ở đâu vậy Vy>

Vy: Tớ sống ở vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh.

Khang: Cậu thích điều gì ở nơi đó?

Vy: Có rất nhiều thứ mà tớ thích. Có một cái chợ lớn gần nhà tớ. Còn có nhiều cửa hàng, quán ăn và trung tâm trưng bày nghệ thuật. Đường thì rộng. Mọi người thì thân thiện và hay giúp đỡ nhau.

Khang: Vậy còn điều cậu không thích thì sao?

Vy: Trường học quá xa. Có nhiều nhà máy gần đây, vì vậy không khí không được trong lành và đường xá thì ồn ào và đông đúc.

WRITING

3. Tick (√) what you like or dislike about a neighbourhood (Tích vào những điều em thích và không thích ở một vùng)

Unit 4 lớp 6 Skills 2 trang 45

4. Write a paragraph of about 50 words about your neighbourhood saying what you like and dislike about it. Use Khang’s blog as a model. (Viết một đoạn văn nói về khu phố của em những điều em thích hoặc không thích. Sử dụng các thông tin trong blog của Khang như là một bài mẫu)

Gợi ý:

Hello, today I’d like to tell you something about my neighbourhood. There are both good things and bad things about living here.

I love my neighbourhood because there are many restaurants, museum, art gallery and book stores here. I love reading book and I usually go to book stores. Moreover, the streets are wide. The people are very friendly and helpful. It’s good to live with them.

There are many tall building and offices here. That’s the thing I dislike. And I dislike the polluted air and water here.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về khu phố của mình. Có những điều tốt và không tốt khi sống ở đây.

Mình thích khu phố của mình bởi vì ở đây có nhiều nhà hàng, viện bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật và hiệu sách. Mình thích đọc sách và mình thường xuyên đến hiệu sách. Hơn nữa đường phố ở đây rộng. Con người ở đây thì rất thân thiện và hay giúp đỡ người khác. Thật tuyệt khi sống với họ.

Có nhiều tòa nhà cao tầng và văn phòng ở đây. Đó là điều mà mình không thích . Và mình cũng không thích bầu không khí và nguồn nước ô nhiễm ở đây. 

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 lớp 6

  • Getting Started (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. Find in the conversation the sentences used to make suggestions. …

  • A Closer Look 1 (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. (Nối những địa điểm dưới đây với các bức tranh. Nghe và kiểm tra lại) ….

  • A Closer Look 2 (trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Number 1 is an example. (Hoàn thành câu với dạng so sánh hơn của các tính từ trong ngoặc) …

  • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the conversations (Nghe và đọc đoạn hội thoại). 2. Work in pairs. …

  • Skills 1 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read Khang’s blog. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean? (Đọc blog của Khang. TÌm những từ dưới đây trong blog của Khang và gạch chân) …

  • Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the name for each picture. (Viết tên cho mỗi bức tranh). 2. Put the following adjectives in the correct column. …

  • Project (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Vẽ một bản đồ về một vùng. Viết tên ít nhất năm địa điểm trên bản đồ. …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button