Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Pronunciation trang 43 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Pronunciation trang 43 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Pronunciation trang 43.

Reduction for : do and does.

A. Listen and  repeat ( Nghe và lặp lại)  

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Pronunciation trang 43 | Explore English 6 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

B( trang 43-SGK tiếng anh 6) Listen and answer. Circle the words you hear.  ( Nghe và trả lời câu hỏi. Khoanh tròn vào đáp án bạn nghe được)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Pronunciation trang 43 | Explore English 6 Cánh diều

Đáp án

1. Does she

2. Do they

3. Does he

4. Does she

5. Do they

Hướng dẫn dịch

1. Cô ấy có một em họ phải không?

2. Họ có một người dì có phải không?

3. Anh ấy có em trai đúng không?

4. Cô ấy có em gái đúng không?

5. Họ có dì và chú đúng không?

C(trang 43-SGK tiếng anh 6) Work with a partner. Take turns to read the questions in B, stressing the correct words ( Thực hành với bạn cùng nhóm, lần lượt đọc các câu hỏi ở phần bài tập B, nhất mạnh vào từ đúng)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. How many people are there in this family? (Nhìn vào bức tranh. …

  • Language focus (trang 40 – 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the word in the correct column. Some word can be used twice (Viết các từ vào cột đúng …

  • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes” …

  • Reading (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): Twins days festival. A. Look at the photo. What do you think the article is about …

  • Comprehension (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Twins Days Festival. (Chọn các câu trả lời đúng dựa trên nội dung …

  • Writing (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write an email. Describe your family in 40-60 words (Viết một email khoảng 40-60 chữ mô tả về gia đình của bạn) …

  • Worksheet (trang 141 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write. Are these family members male (M), female (F) or both (B) (Viết. Các thành viên trong gia đình …

  • Explore English (trang 154 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Label the picture using the words from the box (Viết dưới bức tranh các từ trong bảng) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button