Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Preview trang 38 – 39 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Preview trang 38 – 39 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Preview trang 38 – 39.

A(trang 38-SGK tiếng anh 6) Look at the photo. How many people are there in this family? ( Nhìn vào bức tranh. Có bao nhiêu người ở trong gia đình này?)

Unit 4: This is my family.

Unit 4: This is my family.

Đáp án

There are 19 people in this family

B(trang 38-SGK tiếng anh 6) Match the words with the numbers. Use the words in the box ( Nối các từ với những số và sử dụng những từ trong bảng)

Mom  dad       brother    sister

Đáp án

1- sister

3-brother

3- mom

4-dad

C(trang 38-SGK tiếng anh 6) Work with your partner. Ask and answer the questions ( Làm với bạn cùng nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau)

Example

– How many people are there in your family?

– There are five people in my family

Hướng dẫn dịch

Ví dụ

Có bao nhiêu người trong gia đình của cậu vậy?

Có 5 người trong gia đình tớ.

Hướng dẫn làm bài

How many people are there in your family?

There are seven people in my family

Hướng dẫn dịch

Có bao nhiêu người trong gia đình của cậu

Có 7 người trong gia đình tớ

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Language focus (trang 40 – 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the word in the correct column. Some word can be used twice (Viết các từ vào cột đúng …

  • Pronunciation (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Reduction for : do and does. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes” …

  • Reading (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): Twins days festival. A. Look at the photo. What do you think the article is about …

  • Comprehension (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Twins Days Festival. (Chọn các câu trả lời đúng dựa trên nội dung …

  • Writing (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write an email. Describe your family in 40-60 words (Viết một email khoảng 40-60 chữ mô tả về gia đình của bạn) …

  • Worksheet (trang 141 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write. Are these family members male (M), female (F) or both (B) (Viết. Các thành viên trong gia đình …

  • Explore English (trang 154 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Label the picture using the words from the box (Viết dưới bức tranh các từ trong bảng) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button