Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Looking Back (trang 46) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Looking Back (trang 46) – Global Success

VOCABULARY

1. Write the name for each picture. (Viết tên cho mỗi bức tranh)

Unit 4 lớp 6 Looking Back trang 46

Đáp án:

1. temple

2. railway station

3. square

4. art gallery

5. cathedral

Hướng dẫn dịch:

1. chùa

2. ga đường sắt

3. hình vuông

4. phòng trưng bày nghệ thuật

5. thánh đường

GRAMMAR

2. Put the following adjectives in the correct column. (Cho tính từ dưới đây vào cột thích hợp)

One syllable

Two syllables

Three or more syllables

Fast

Hot

Large

Heavy

Noisy

Quiet

Expensive

Beautiful

Exciting

3. Now write their comparative forms in the table now. ( Viết dạng so sánh hơn của tính từ vào bảng)

Adjectives

Comparative form

Fast

Beautiful

Noisy

Expensive

Hot

Exciting

Quiet

Heavy

Large

Faster

More beautiful

Noisier

More expensive

Hotter

More exciting

Quieter

Heavier

Larger

Giải thích:

– Tính từ ngắn thêm đuôi “-er”

– Tính từ dài thêm “more” phía trước

4. Complete the sentences comparing the pictures. Use the comparative forms of the adjectives below. (Hoàn thành những câu sau dùng dạng so sánh của các tính từ dưới đây)

Unit 4 lớp 6 Looking Back trang 46

Đáp án:

1. noisier

2. more modern

3. more expensive

4. more peaceful

Giải thích:

– Tính từ ngắn thêm đuôi “-er”

– Tính từ dài thêm “more” phía trước

Hướng dẫn dịch:

1. Con đường này ồn ào hơn con đường kia.

2. Nhà ở thành phố thì hiện đại hơn nhà ở nông thôn.

3. Những thứ ở cửa hang thì đắt hơn những thứ ở chợ quê.

4. Cuộc sống ở miền quê thì thanh bình hơn cuộc sống ở thành phố.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 lớp 6

  • Getting Started (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. Find in the conversation the sentences used to make suggestions. …

  • A Closer Look 1 (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. (Nối những địa điểm dưới đây với các bức tranh. Nghe và kiểm tra lại) ….

  • A Closer Look 2 (trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Number 1 is an example. (Hoàn thành câu với dạng so sánh hơn của các tính từ trong ngoặc) …

  • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the conversations (Nghe và đọc đoạn hội thoại). 2. Work in pairs. …

  • Skills 1 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read Khang’s blog. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean? (Đọc blog của Khang. TÌm những từ dưới đây trong blog của Khang và gạch chân) …

  • Skills 2 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen to the conversation between Khang and Vy and tick True or False. 2. Listen to the conversation again and fill the blanks. (Nghe lại và điền vào chỗ trống) …

  • Project (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Vẽ một bản đồ về một vùng. Viết tên ít nhất năm địa điểm trên bản đồ. …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button