Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Language Focus trang 53 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Language Focus trang 53 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Language Focus sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4: Language Focus.

Language focus

1. (trang 53 – Tiếng Anh 6) Look at the sentences. What are the he/she and they forms of each question and answer?

(Nhìn các câu. Dạng của he/ she/ they trong mỗi câu hỏi và trả lời là gì?)

Hướng dẫn trả lời

1. Is he/she learning English? Yes, he / she is.

Are they learning English? Yes, they are.

2. What is he/she doing now? He’s / She’s watching TV.

What are they doing now? They’re watching TV.

3. Is he/she learning the same language? No, he/she isn’t.

Are they learning the same language? No, they aren’t.

Hướng dẫn dịch

1. Cô ấy/ Anh ấy/ Họ đang học ngôn ngữ à? – Đúng vậy.

2. Cô ấy/ Anh ấy/ Họ đang làm gì? – Cô ấy/ Anh ấy/ Họ  đang xem tivi.

3. Cô ấy/ Anh ấy/ Họ có học cùng một ngôn ngữ không? – Có.

2. (trang 53 – Tiếng Anh 6) Work in pairs. Ask and answer questions with words from the columns and the verbs in the box. Use the present continuous.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi với các từ trong cột và động từ trong khung. Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.)

Hướng dẫn trả lời

A: What are you doing?

B: I’m looking at my friend?

A: Who is she studying with?

B: She is studying with the teacher?

A: Where are they sitting?

B: They are sitting in my house.

A: Why are your parents wearing uniform?

B: They are wearing uniform because they are working.

Hướng dẫn dịch

A: Bạn đang làm gì vậy?

B: Tôi đang nhìn bạn tôi?

A: Cô ấy đang học với ai?

B: Cô ấy đang học với giáo viên?

A: Họ đang ngồi ở đâu?

B: Họ đang ngồi trong nhà tôi.

A: Tại sao bố mẹ bạn mặc đồng phục?

B: Họ đang mặc đồng phục vì họ đang làm việc.

3. (trang 53 – Tiếng Anh 6) Complete the table with sentences 3-6. Which time expressions do we use with a) the present simple, and b) the present continuous?

(Hoàn thành bảng với các câu 3-6. Cụm từ chỉ thời gian nào chúng ta sử dụng với thì hiện tại đơn, và thì hiện tại tiếp diễn?)

Hướng dẫn làm bài

Present simple: Routines or repeated actions

(Thì hiện tại đơn: Hoạt động thường nhật hoặc lặp đi lặp lại)

1. We sometimes do projects. (Chúng tôi thi thoảng làm dự án.)

3. I usually check new words. (Chúng tôi thường xuyên kiểm tra từ mới.)

5. They always wear uniforms. (Chúng tôi luôn mặc đồng phục.)

Present continuous: Actions happening now

(Thì hiện tại tiếp diễn: Hành động đang diễn ra hiện tại)

2. We’re doing a project today. (Hôm nay chúng tôi đang làm dự án.)

4. I’m checking a new word at the moment. (Hiện tại chúng tôi đang kiểm tra từ mới.)

6. They’re wearing their uniforms now. (Bây giờ họ đang mặc đồng phục.)

4. (trang 53 – Tiếng Anh 6) Look at the photos and complete the sentences. Use the present simple or the present continuous.

(Nhìn các bức ảnh và hoàn thành các câu. Sử dụng thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn.)

Hướng dẫn trả lời

1. pratises

(thực hành)

2. is relaxing

(thư giãn)

3. plays

(chơi)

4. is playing

(chơi)

5. is chatting

(trò chuyện)

6. speaks

(nói)

Hướng dẫn dịch 

– Charlotte is a music student. She practises every day, but at the moment she is relaxing.

(Charlotte là một sinh viên âm nhạc. Cô ấy tập luyện mỗi ngày, nhưng hiện tại cô ấy đang thư giãn.)

– Pat is a footballer. He plays football five days a week, but today he  is playing basketball now.

(Pat là một cầu thủ bóng đá. Anh ấy chơi bóng đá năm ngày một tuần, nhưng hôm nay anh ấy đang chơi bóng rổ.)

– Melanie is chatting in Spanish with a tourist now, but she usually speaks English.

(Melanie đang trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với một khách du lịch, nhưng cô ấy thường nói tiếng Anh.)

5. (trang 53 – Tiếng Anh 6) USE IT! Work in groups. Imagine that one of you is a lottery winner. Ask and answer questions about now and usually. Use the present simple and the present continuous forms of the verbs in the box.

(Thực hành! Làm việc theo nhóm. Tưởng tượng một trong số các em trúng số. Hỏi và trả lời những câu hỏi về bây giờ và thông thường. Sử dụng dạng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn của động từ trong khung.)

Hướng dẫn trả lời

A: What do you usually listen to?

B: I usually listen to pop songs?

A: What are listening to now?

B: I’m listening to US-UK rap.

A: What do you usually wear?

B: I usually wear jeans and T-shirt?

A: What are wearing now?

B: I’m wearing dress, shirt and skirt.

A: What do you usually read?

B: I usually read old comic books.

A: What are you reading now?

B: I’m reading fashion magazine in English.

A: What do you usually think about?

B: I usually think about how to make money.

A: What are thinking about now?

B: I’m thinking about how to spend money.

Hướng dẫn dịch

A: Bạn thường nghe gì?

B: Tôi thường nghe những bản nhạc pop?

A: Bây giờ bạn đang nghe gì?

B: Tôi đang nghe rap Âu Mỹ.

A: Bạn thường mặc gì?

B: Tôi thường mặc quần jean và áo phông?

A: Bây giờ bạn đang mặc gì?

B: Tôi đang mặc váy, áo sơ mi và váy.

A: Bạn thường đọc gì?

B: Tôi thường đọc truyện tranh cũ.

A: Hiện tại bạn đang đọc gì?

B: Tôi đang đọc tạp chí thời trang bằng tiếng Anh.

A: Bạn thường nghĩ về điều gì?

B: Tôi thường nghĩ về cách kiếm tiền.

A: Bây giờ đang nghĩ về điều gì?

B: Tôi đang nghĩ về cách tiêu tiền.

(trang 53- Tiếng anh 6) Finished?

Finished? Find three more photos from this book. Write questions and answers about them using the present continuous.

(Hoàn thành bài học? Tìm hơn 3 bức ảnh trong quyển sách này. Viết câu hỏi và trả lời về chúng sử dụng thì hiện tại tiếp diễn).

Hướng dẫn trả lời

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Language Focus trang 53 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

1. What are the girls doing?

– They are dancing.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Language Focus trang 53 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

2. What is she wearing?

– She is wearing colorful  costumes.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Language Focus trang 53 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

3. What are Christ and the woman doing?- They are looking at the map.

Hướng dẫn dịch

1. Những cô gái đang làm gì vậy? Họ đang nhảy

2. Cô ấy đang mặc gì vậy? Cô ấy đang mặc những bộ trang phục nhiều màu sắc

3. Christ và người phụ nữ đang làm gì vậy? Họ đang nhìn vào bản đồ

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4: Chân trời sáng tạo

  • Vocabulary (trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 48 – Tiếng Anh 6). Look at the picture1-9. Then complete the questions with the words in the box. Listen and check your answer …

  • Reading (trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 6): (trang 50 – Tiếng Anh 6) THINK! What do you like about your school? 1. (trang 50 – Tiếng Anh 6) Read the project. Where are the schools? …

  • Language Focus (trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 51 – Tiếng Anh 6) Complete the examples from the text on page 50. Then choose the correct words in Rules 1-3 …

  • Vocabulary and Listening (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 6): (trang 52 – Tiếng Anh 6) Think! 1. (trang 52 – Tiếng Anh 6) Look at the quiz. Check meanings of the verbs in blue …

  • Speaking (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6): (trang 53 – Tiếng Anh 6) Think! 1. (trang 53 – Tiếng Anh 6) Complete the dialogue with the Key Phrases. Then watch or listen and check …

  • Writing (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 6): (trang 55 – Tiếng Anh 6) Think! THINK! What do you know schools in other countries? …

  • Culture (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 56 – Tiếng Anh 6) Look at the first photo and answer the questions. Then read the text and check your answers …

  • Puzzles and games (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 57 – Tiếng Anh 6) Use the code to write the school subjects. Then put the subjects in order from your favourite (1) …

  • Extra listening and speaking 4 (trang 113 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 113 Tiếng Anh 6) Match  pictures 1-6 with the words in the box …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button