Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Getting Started (trang 38, 39) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Getting Started (trang 38, 39) – Global Success

LOST IN THE OLD TOWN (LẠC LỐI Ở PHỐ CỔ)

1. Listen and read. (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Unit 4 lớp 6 Getting Started trang 38 - 39

Hướng dẫn dịch:

Phong: Woa, chúng ta đang ở Hội An. Tớ rất phấn khích.

Nick: Tớ cũng vậy. Nơi đây thật đẹp. Chúng ta sẽ đi đâu trước đây?

Khang: Đi Chùa Cầu đi.

Phong: Ừ, nhưng mà nhà cổ Tấn Ký gần hơn. Chúng ta sẽ đến đó trước nhé.

Nick: Được thôi, đi nào.

Phong: Đợi đã.

Khang: Có chuyện gì vậy Phong?

Phong: Tớ nghĩ chúng ta bị lạc rồi.

Nick: Nhìn kìa, có một bạn nữ. Hãy thử hỏi bạn ấy xem.

Phong: Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho bọn tớ đường đến nhà cổ Tấn Kì không?

Cô gái: Chắc chắn rồi. Đi thẳng. Rẽ vào ngõ thứ hai bên trái, sau đó rẽ phải.

Phong, Nick và Khang: Cảm ơn nhé.

2. Find in the conversation the sentences used to make suggestions. (Tìm trong đoạn hội thoại những câu đưa ra lời gợi ý).

Đáp án:

1. Let’s go to Chua Cau.

2. Shall we go there first?

3. Fine, let’s go.

4. Let’s ask her.

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy cùng đến Chùa Cầu.

2. Chúng ta sẽ đến đó trước?

3. Tốt thôi, đi thôi.

4. Hãy hỏi cô ấy.

3. Read the conversation again. Put the actions in order. (Đọc lại đoạn hội thoại. Sắp xếp những hành động sau theo thứ tự).

a. The girl shows them the way to Tan Ky House.

b. Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An.

c. Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House.

d. Nick, Khang and Phong get lost.

e. Phong asks a girl how to get to Tan Ky House.

Đáp án:

1.b

2.c

3.d

4.e

5.a

Hướng dẫn dịch:

b. Nick, Khang và Phong đến Hội An.

c. Nick, Khang và Phong quyết định đi đến nhà cổ Tấn Kỳ.

d. Nick, Khang và Phong bị lạc.

e. Phong hỏi một bạn nữ làm sao để đến nhà cổ Tấn Kỳ.

a. Bạn nữ chỉ cho họ đường đến nhà cổ Tấn Kỳ.

4. Find and underline the following directions in the conversation. (Tìm và gạch chân những chỉ dẫn trong đoạn hội thoại)

Unit 4 lớp 6 Getting Started trang 38 - 39

1.B

2.A

3.E

4.C

5.D

Hướng dẫn dịch:

1. Cross the road: Qua đường

2. Turn right: Rẽ phải

3. Take the second turning on the left: Rẽ trái vào đường thứ hai.

4. Turn left: Rẽ trái

5. Go straight: Đi thẳng

5. GAME Find places

Work in pair. Give your partner directions to one of the places on the map, and he/she tries to guess. Then swap. (Làm việc theo nhóm. Chỉ đường cho bạn đến một địa điểm trên bản đồ rồi để bạn đoán xem đó là nơi nào. Đổi lượt).

Unit 4 lớp 6 Getting Started trang 38 - 39

Example:

A: Go straight. Take the second turning on the left. It’s on your right.

B: Is that the gym?

A: No, try again

Hướng dẫn dịch:

A: Đi thẳng. Đi lượt thứ hai bên trái. Nó ở bên phải của bạn.

B: Đó có phải là phòng tập thể dục không?

A: Không, hãy thử lại.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 lớp 6

  • A Closer Look 1 (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. (Nối những địa điểm dưới đây với các bức tranh. Nghe và kiểm tra lại) ….

  • A Closer Look 2 (trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Number 1 is an example. (Hoàn thành câu với dạng so sánh hơn của các tính từ trong ngoặc) …

  • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the conversations (Nghe và đọc đoạn hội thoại). 2. Work in pairs. …

  • Skills 1 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read Khang’s blog. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean? (Đọc blog của Khang. TÌm những từ dưới đây trong blog của Khang và gạch chân) …

  • Skills 2 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen to the conversation between Khang and Vy and tick True or False. 2. Listen to the conversation again and fill the blanks. (Nghe lại và điền vào chỗ trống) …

  • Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the name for each picture. (Viết tên cho mỗi bức tranh). 2. Put the following adjectives in the correct column. …

  • Project (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Vẽ một bản đồ về một vùng. Viết tên ít nhất năm địa điểm trên bản đồ. …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button