Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Explore English trang 154 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Explore English trang 154 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Explore English trang 154.

A(trang 154-SGK tiếng anh 6) Label the picture using the words from the box ( Viết dưới bức tranh các từ trong bảng)

Unit 4: This is my family.

Hướng dẫn làm bài

1. father   2. mother    3. sister   4. brother

B(trang 154-SGK tiếng anh 6) Circle the correct words. ( Khoanh tròn đáp án đúng)

Unit 4: This is my family.

Đáp án

1. have   2. has    3. are     4. have    5. Does

Hướng dẫn dịch

1. Dave và Chris Cason có 16 đứa 

2. Người con cả Jessica có 15 người em trai và em gái

3. Không có cặp sinh đôi nào trong gia đình tớ

4. Ông Cason có một gia dình lớn không?

5. Có, ông ý có

C(trang 154-SGK tiếng anh 6) Compare big families and small families. Write two good things and two bad things about each. Use the phrases in the box to help you. ( So sánh một gia đình lớn và gia đình nhỏ. Viết hai điều tốt và hai ưu điểm và hai khuyết điểm về mỗi loại gia đình. Sử dụng các cụm từ trong bảng)

Unit 4: This is my family.

Hướng dẫn làm bài

– When you have big family, you will get many presents on your birthday

– When you live in big family, your holidays are more fun because you will have chance to play with cousins

– When you live in big family, there are lot of noise because there are many people in the house

– When you live in big family, you fight more because each people has different opinion

– When you live in small family, you will feel lonely because there is few people 

– When you live in small family, you will get fewer presents on your birthday

– When you live in small family, there is more space for you to do whatever you like

– When you live in small family, there is not a lot of noise

Hướng dẫn dịch

– Khi có đại gia đình, bạn sẽ nhận được nhiêu quà trong ngay sinh nhật

– Khi bạn sống trong một đại gia đình, những ngay nghỉ của bạn sẽ vui hơn vì bạn sẽ có cơ hội chơi với anh em họ hàng.

– Khi ban sống trong một gia đình lớn, có rất nhiều tiếng ồn vi có nhiều người trong nhà.

– Khi  sống trong đại gia đình, bạn tranh đấu nhiều hơn vì mỗi người có quan điểm khác nhau.

– Khi sống trong gia đình nhỏ, ban sẽ cảm thấy cô đơn vì ít người.

– Khi bạn sống trong một gia đình nhỏ, bạn sẽ nhận được ít quà hơn vào ngày sinh nhật của mình.

– Khi bạn sống trong một gia đình nhỏ, có nhiều không gian hơn để bạn làm bất cứ điều gì bạn thích.

-Khi bạn sống trong một gia đình nhỏ, không có nhiêu tiếng ồn.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. How many people are there in this family? (Nhìn vào bức tranh. …

  • Language focus (trang 40 – 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the word in the correct column. Some word can be used twice (Viết các từ vào cột đúng …

  • Pronunciation (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Reduction for : do and does. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes” …

  • Reading (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): Twins days festival. A. Look at the photo. What do you think the article is about …

  • Comprehension (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Twins Days Festival. (Chọn các câu trả lời đúng dựa trên nội dung …

  • Writing (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write an email. Describe your family in 40-60 words (Viết một email khoảng 40-60 chữ mô tả về gia đình của bạn) …

  • Worksheet (trang 141 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write. Are these family members male (M), female (F) or both (B) (Viết. Các thành viên trong gia đình …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button