Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Comprehension trang 46 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Comprehension trang 46 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Comprehension trang 46.

A. Choose the correct answers for Twins Days Festival. ( Chọn các câu trả lời đúng dựa trên nội dung của đoạn văn “ Ngày hội dành cho những cặp sinh đôi”)

Unit 4: This is my family.

Đáp án

 1.A    2.B     3.A      4.A       5.A

Hướng dẫn dịch

1. Tiêu đề khác phù hợp với đoạn văn là gì? Một ngày hội đặc biệt.

2. Lễ hội kéo dài 3 ngày

3. Từ “popular” có nghĩa là mọi người đều thích nó

4. Ai có thể tham gia lễ hội? Tất cả mọi người.

5. Từ dung đê chỉ các cặp sinh đôi giống hệt nhau? Identical

B( trang 44-SGK tiếng anh 6) Complete the word web ( Hoàn thành bảng từ sau)

Unit 4: This is my family.

Đáp án

1.Year     2. Old      3.  new     4. Ohio   5. Sisters

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. How many people are there in this family? (Nhìn vào bức tranh. …

  • Language focus (trang 40 – 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the word in the correct column. Some word can be used twice (Viết các từ vào cột đúng …

  • Pronunciation (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Reduction for : do and does. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes” …

  • Reading (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): Twins days festival. A. Look at the photo. What do you think the article is about …

  • Writing (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write an email. Describe your family in 40-60 words (Viết một email khoảng 40-60 chữ mô tả về gia đình của bạn) …

  • Worksheet (trang 141 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write. Are these family members male (M), female (F) or both (B) (Viết. Các thành viên trong gia đình …

  • Explore English (trang 154 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Label the picture using the words from the box (Viết dưới bức tranh các từ trong bảng) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button