Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Communication (trang 43) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Communication (trang 43) – Global Success

EVERYDAY ENGLISH

Asking for and giving directions

1. Listen and read the conversations (Nghe và đọc đoạn hội thoại)

Bài nghe:

A: Excuse me. Could you tell me the way to the cinema, please?

B: Go along this street. It’s on your left

A: Excuse me. Where’s the nearest post office, please?

B: Go out of the station. Take the first turning on the right.

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến rạp chiếu phim được không?

B: Đi dọc con đường này. Nó nằm bên tay trái.

A: Xin lỗi cho tôi hỏi bưu điện gần nhất ở đâu vậy?

B: Ra khỏi nhà ga. Rẽ phải ở đường đầu tiên.

2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give directions to places near your school. (Làm việc theo cặp. Tạo đoạn hội thoại tương tự để hỏi và chỉ đường đến những nơi gần trường em).

Ví dụ:

A: Excuse me. Could you tell me the way to the playground, please?

B: Go straight. Take the third turning on the left.  The playground is next to the cinema.

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi. Bạn có thể cho tôi biết đường đến sân chơi được không?

B: Đi thẳng. Đi ngã rẽ thứ ba bên trái. Sân chơi nằm cạnh rạp chiếu phim.

An audio guide to a place

3. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blanks. (Nick đang nghe chỉ dẫn đến Hội An trên đài. Nghe và điền vào chỗ trống).

Bài nghe:

Let’s start our tour in Hoi An. We are in Tran Phu Street now. First, go to Ong Pagoda. To get there, go (1)_________along the street for five minutes. It’s on your left. Next, go to the Museum of Sa Huynh Culture. Take the (2) _________turning on your left. Turn (3) _________and it’s on your right. Finally, go to Hoa Nhap Workshop to buy some presents. Turn left and then right. It’s (4) _________Tan Ky House.

Đáp án:

1. straight

2. second

3. right

4. next to

Nội dung bài nghe:

Let’s start our tour in Hoi An. We are Tran Phu Street now. First, go to Ong Pagoda. To get there, go straight along the street for five minutes. It’s on your left. Next, go to the Museum of Sa Huynh Culture. Take the second turning on your left. Turn right it’s on your right. Finally, go to Hoa Nhap Workshop to buy some presents. Turn left and then right. It’s next to Tan Ky House.

Hướng dẫn dịch:

Hãy bắt đầu tua du lịch của chúng ta đến Hội An. Bây giờ chúng ta đang ở đường Trần Phú. Đầu tiên, hãy đi đến chùa Ông. Để đến đó, hãy đi dọc con đường này tầm năm phút. Nó nằm bên trái bạn. Sau đó, đi đến bảo tang văn hóa Sa Huỳnh. Rẽ vào con đường thứ hai bên tay trái. Rẽ phải và nó nằm bên phải bạn. Cuối cùng, hãy đi đến cửa hang Hòa Nhập để mua vài món quà. Rẽ trái và sau đó rẽ phải. Nó nằm bên cạnh nhà cổ Tấn Kỳ.

4. Look at the map below and create an audio guide for Distric1 1 of Ho Chi Minh City. (Nhìn vào bản đồ ở phía dưới và tạo một bản hướng dẫn cho quận 1 thành phố HCM)

Unit 4 lớp 6 Communication trang 43

Gợi ý:

Welcome to Ho Chi Minh city. As you know, It is not only the largest city in the south Vietnam but also is historic city where takes place many important event of country. Unlike Hanoi, Ho Chi Minh city is busy streets with a lot of motorbikes, car and many people. And it has many beautiful places and restaurants. OK! Let’s start our tour ! First , go to Saigon Opera House . To get there, walk about for 5 minutes. The opera house is on your right. Next, go straight and turn the right at Dong Khoi street and go to the Duc Ba Cathedral.

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Như bạn biết đấy , nó không chỉ là thành phố lớn nhất ở miền Nam Việt Nam mà còn là thành phố lịch sử tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Không giống như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố với những đường phố bận rộn với rất nhiều xe máy, xe hơi và nhiều người. Và ở đó có rất nhiều nơi đẹp và nhà hàng. OK! Hãy bắt đầu chuyến đi của chúng ta nào ! Đầu tiên, đi đến Nhà hát lớn Sài Gòn. Để đến đó, đi bộ khoảng 5 phút. Nhà hát opera nằm bên tay phải của bạn. Tiếp theo, đi thẳng và rẽ phải tại đường Đồng Khởi và đi đến Nhà thờ Đức Bà.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 lớp 6

  • Getting Started (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. Find in the conversation the sentences used to make suggestions. …

  • A Closer Look 1 (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. (Nối những địa điểm dưới đây với các bức tranh. Nghe và kiểm tra lại) ….

  • A Closer Look 2 (trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Number 1 is an example. (Hoàn thành câu với dạng so sánh hơn của các tính từ trong ngoặc) …

  • Skills 1 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read Khang’s blog. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean? (Đọc blog của Khang. TÌm những từ dưới đây trong blog của Khang và gạch chân) …

  • Skills 2 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen to the conversation between Khang and Vy and tick True or False. 2. Listen to the conversation again and fill the blanks. (Nghe lại và điền vào chỗ trống) …

  • Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the name for each picture. (Viết tên cho mỗi bức tranh). 2. Put the following adjectives in the correct column. …

  • Project (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Vẽ một bản đồ về một vùng. Viết tên ít nhất năm địa điểm trên bản đồ. …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button