Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Communication trang 43 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Communication trang 43 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Communication trang 43.

(trang 43-SGK tiếng anh 6) Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes”, write their name in the box. The first person to complete all the boxes is the winner.

( Chơi trò chơi. Hỏi các câu hỏi dưới đây, nếu ai đỏ trả lời “ Yes” thì hãy ghi tên của họ vào các ô. Người đầu tiên hoàn thành các ô là người chiến thắng)

Unit 4: This is my family.

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 4 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. How many people are there in this family? (Nhìn vào bức tranh. …

  • Language focus (trang 40 – 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the word in the correct column. Some word can be used twice (Viết các từ vào cột đúng …

  • Pronunciation (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): Reduction for : do and does. A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) …

  • Reading (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): Twins days festival. A. Look at the photo. What do you think the article is about …

  • Comprehension (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Twins Days Festival. (Chọn các câu trả lời đúng dựa trên nội dung …

  • Writing (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write an email. Describe your family in 40-60 words (Viết một email khoảng 40-60 chữ mô tả về gia đình của bạn) …

  • Worksheet (trang 141 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write. Are these family members male (M), female (F) or both (B) (Viết. Các thành viên trong gia đình …

  • Explore English (trang 154 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Label the picture using the words from the box (Viết dưới bức tranh các từ trong bảng) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button