Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Writing trang 45 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Writing trang 45 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Writing sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: Writing.

1. Check the meanings of the words in the box, Which of these do you think is a problem for he Philippine eagles? Read the information leaflet and check

(Đánh dấu vào nghĩa của các từ trong ô, Bạn nghĩ điều nào trong số này là vấn đề đối với anh ta Philippines eagle? Đọc tờ rơi thông tin và kiểm tra)

Hướng dẫn làm bài

– farming (n): nông nghiệp

– pollution (n): sự ô nhiễm

– hunting (n):  sự săn bắn

– fishing (n): sự đánh bắt

2. Read the text again. Why is the Philippine eagle special? What kinds of animals does it eat?

 Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Speaking trang 44

Hướng dẫn làm bài

It’s special because adult birds can be one metre long and weight eight kilos. It eats small animals such as snakes, bats and rats.

Hướng dẫn dịch

Chim đại bàng Philippine

Đại bàng Philippine sống ở rừng Philippine. Những  chú chim trưởng thành có thể dài 1m và nặng 8kg. Nó ăn những động vật nhỏ như rắn, dơi và chuột. Nó đang ở trong tình trạng nguy hiểm và nó rẩ là hiếm. Vấn đề lớn nhất là các hoạt động của con người nhưng nông nghiệp. Bạn có thể tìm những thông tin ở trang web của  Philippine Eagle Fouundation. Nó giải thích làm thế nào để bảo vệ đại bàng. Ví dụ như là có thể nuôi đại bàng.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 3: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photos and watch or listen to three conversations. Which animal is correct for each conversation? …

 • Reading (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3. Then read the text. Which sentences does the writer agree with? …

 • Language Focus (trang 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the superlative form of the adjectives in the table. 2. Complete the text using the superlative form of …

 • Vocabulary and Listening (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the verbs in the box. Look at the quiz and complete the questions with eight of the verbs …

 • Language Focus (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1 – 4 …

 • Speaking (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What is the situation? 2. Watch or listen and complete the dialogue with the phrases in the box …

 • CLIL (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words …

 • Puzzles and games (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. ANIMAL ART. Luyện tập theo nhóm 3 người. Lần lượt vẽ và đoán các con vật ở Unit 3 …

 • Extra listening and speaking 3 (trang 112 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 112 Tiếng Anh 6) Look at the photo. Where is Holly? 2 ( trang 112 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and …

 • Song: I can tell you (trang 119 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 119 Tiếng Anh 6) Match the animals in the box with photos 1-12. Listen to the song. Which animal is not in the song? …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button