Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Worksheet trang 140 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Worksheet trang 140 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Worksheet trang 140.

1( trang 140-SGK tiếng anh 6) Match. Write the words in the box next to the pictures ( Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh)

Unit 3: Where's the shark?

Đáp án

a. Dolphin

 d. Seaweed  

b. Fish  

e. Turtle

c. Crab  

 

Hướng dẫn dịch

a. cá heo 

 d. rong biển

b. cá

e. rùa

c. cua

 

2(trang 140-SGK tiếng anh 6) Fill in the blanks with the correct words ( Điền vào chỗ trống với từ thích hợp)

Unit 3: Where's the shark?

Đáp án

a. Where     b. How many    c. Is       d. Are

Hướng dẫn dịch

a. Những con cá ở đâu?

b. Có bao nhiêu con cua ở đây?

c. Có một con cá mập ở đây không?

d. Có bất kì con cá heo nào không

3(trang 140-SGK tiếng anh 6) Unscramble the words to make sentences. ( Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)      

Unit 3: Where's the shark?

Đáp án

a. The Shark is between the seaweed and crab

b. Is there a fish in the aquarium?

c. The turtle is in front of the seaweed.

d. There are some dolphins behind the rock.

e. The octopus is under the dolphin.

4( trang 140-SGK tiếng anh 6) Look around the room. Describe the locations of things. ( Nhìn quanh căn phòng. Mô tả vị trí các vật)

Example: There is a clock on the wall. There is a whiteboard under the clock. The desk is in front of the whiteboard

Đáp án

There are books on the table. There is a bag behind the chair. The flower pot is next to the window

Hướng dẫn dịch

Ví dụ: Có một cái đồng hồ ở trên tường. Có một cái bảng trắng ở dưới cái đồng hồ. Một cái bàn ở trước cái bảng.

Bài làm

Có những quyển sách ở trên bàn. Có một cái  cặp ở sau cái ghế . Cái lọ hoa thì ở bên cạnh cửa sổ.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 3 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Circle the words you hear (Nghe và khoanh vào từ mà bạn nghe được) …

  • Language focus (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Read the information about Mariana Fuenters. Then circle the correct answers …

  • Pronunciation (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) B. Listen. Circle There are/ they’re …

  • Communication (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): Draw and ask. Choose four animals in the box above and draw them on the beach picture …

  • Reading (trang 34 – 35 SGK Tiếng Anh lớp 6): Strange sea animals. A. Look at the picture. What things do you see? Check them …

  • Comprehension (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals. (Chọn đáp án đúng nhất dựa vào nội dung đoạn văn …

  • Writing (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40-60 words about the animal …

  • Explore English (trang 153 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Label the sea animals (Viết tên các loài động vật biển) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button