Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Vocabulary trang 38 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Vocabulary trang 38 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Vocabulary sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: Vocabulary.

Wild life – Vocabulary

1 (trang 38 Tiếng Anh 6) Look at the photos and watch or listen to three conversations. Which animal is correct for each conversation? (Nhìn vào các bức ảnh và xem hoặc nghe ba cuộc trò chuyện. Con vật nào đúng cho mỗi đoạn hội thoại?)

 Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Vocabulary trang 38

Hướng dẫn làm bài

1. a fish

2. a wolf

3. a camel

2 (trang 38 Tiếng Anh 6) Watch or listen again and complete the Key Phrase (Xem hoặc nghe lại và hoàn thành Cụm từ khóa)>

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Vocabulary trang 38

Hướng dẫn làm bài

1. it is    2. I’ve got         3. frog        4. dog      5. elephant

Hướng dẫn dịch

1.  Bạn nghĩ nó là con gì?

2. Tớ không   biết.

3. Nó nhìn giống con ếch

4. Nó có vẻ là một chú chó.

5. Nó có vẻ là một con voi.

3 (trang 38 Tiếng Anh 6) Look at the questions and sentences. Listen and repeat. Underline the stressed words ( Nhìn và câu hỏi và các câu. Nghe và lặp lại. Gạch chân những từ đánh dấu trọng âm)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Vocabulary trang 38

Hướng dẫn làm bài

2. It  like a 

3. It  like a 

4.  a ?

5. it‘s a 

Hướng dẫn làm bài

2. Nó trông giống như một con lạc đà 

3. Nó giống như một con mèo 

4. Nó là một con chó? 

5. Có lẽ tôi là một con hươu cao cổ

4 (trang 38 Tiếng Anh 6) Play the Creature close-ups game. Follow the instructions. Then listen and check (Chơi trò chơi Creature close-ups. Làm theo chỉ dẫn. Sau đó lắng nghe và kiểm tra)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Vocabulary trang 38

Hướng dẫn làm bài

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Vocabulary trang 38

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Vocabulary trang 38

Hướng dẫn làm bài

1. fog          2. elephant      3. butterfly       4. snake           5. gorilla

6. eagle      7. rabbit           8. whale           9. crocodile    10. ostrich     11. Bat

5( trang 39 Tiếng Anh 6) Listen and identify the animal sounds. Compare your ideas with a partner’s. Use the Key Phrase (Nghe và xác định âm thanh của động vật. So sánh ý tưởng của bạn với ý tưởng của đối tác. Sử dụng cụm từ khóa)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh thực hành với bạn cùng lớp

6( trang 39 Tiếng Anh 6) Look at the questions and check the meanings of the words in blue. What do you think the animal is? (Nhìn vào các câu hỏi và kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam. Bạn nghĩ con vật là gì?)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Vocabulary trang 38

Hướng dẫn làm bài

– live (v):  sống

– water (n): nước

– land (n): đất

– wings (n): đôi cánh

– legs (n): đôi chân

– tail (n): cái đuôi

 => It’s a crocodile

7. Work in pairs. Play a guessing game. Think of animal in the exercise 4. Ask questions to identify your partner’s animal

(Luyện tập theo cặp. Chơi trò chơi đoán. Hãy nghĩ đến con vật trong bài tập 4. Đặt câu hỏi để xác định con vật của bạn tình)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh thực hành với bạn cùng nhóm

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 3: Chân trời sáng tạo

 • Reading (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3. Then read the text. Which sentences does the writer agree with? …

 • Language Focus (trang 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the superlative form of the adjectives in the table. 2. Complete the text using the superlative form of …

 • Vocabulary and Listening (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the verbs in the box. Look at the quiz and complete the questions with eight of the verbs …

 • Language Focus (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1 – 4 …

 • Speaking (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What is the situation? 2. Watch or listen and complete the dialogue with the phrases in the box …

 • Writing (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box, Which of these do you think is a problem for he Philippine eagles? …

 • CLIL (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words …

 • Puzzles and games (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. ANIMAL ART. Luyện tập theo nhóm 3 người. Lần lượt vẽ và đoán các con vật ở Unit 3 …

 • Extra listening and speaking 3 (trang 112 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 112 Tiếng Anh 6) Look at the photo. Where is Holly? 2 ( trang 112 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and …

 • Song: I can tell you (trang 119 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 119 Tiếng Anh 6) Match the animals in the box with photos 1-12. Listen to the song. Which animal is not in the song? …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button