Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Speaking trang 44 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Speaking trang 44 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Speaking sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: Speaking.

1 (trang 44 Tiếng Anh 6) Look at the photo. What is the situation?

 Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Speaking trang 44

Đáp án

The daughter is asking for permission from her dad

Hướng dẫn dịch

Con gái đang xin phép bố

2 (trang 44 Tiếng Anh 6) Watch or listen and complete the dialogue with the phrases in the box.Check your answer to exercise 1. When can Lottie watch the TV programme? (Xem hoặc nghe và hoàn thành đoạn hội thoại với các cụm từ trong hộp Kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 1. Lottie có thể xem chương trình TV khi nào?)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Speaking trang 44

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Speaking trang 44

Đáp án

(1) watch that wildlife programme on TV

(2) It’s really good

(3) It’s time for dinner

(4) watch TV later

Hướng dẫn dịch

Lottie: Bố

Bố: Gì vậy?

Lottie: Con có thể xem  chương trình thế giới dộng vật trên TV được không ạ?

Bố: Bố e là không thể mất rồi.

Lottie: Nhưng bố, tại sao lại không ạ? Nó rất là hay mà

Bố: Bố xin lỗi nhưng bây giờ đến

Lottie: Vâng, vậy con có thể xem sau không ạ?

Bố: Tất nhiên là con có thế rồi.

Lottie: Tuyệt vời, con cảm ơn bố

3 (trang 44 Tiếng Anh 6) Look at the dialogue again. Match phrases a-d with 1-4 in the dialogue to create a new situation. Then practise the dialogue. (Nhìn lại đoạn đối thoại. Ghép các cụm từ a-d với 1-4 trong đoạn hội thoại để tạo tình huống mới. Sau đó thực hành các đoạn hội thoại.)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Speaking trang 44

Đáp án

1-b     2 – d      3 – a     4 – c

4 (trang 44 Tiếng Anh 6) Match a—f with 1- 3 in the Key Phrases. There is more than one correct answer. (Ghép a-f với 1- 3 trong Cụm từ chính. Có nhiều hơn một câu trả lời đúng.)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Speaking trang 44

Đáp án

1-b – d – e          2- b – d – e            3 – a – f

5 (trang 44 Tiếng Anh 6) Work in pairs. Make mini- dialogues with the situations in exercise 4 and the Key Phrase (Làm việc theo cặp. Tạo các đoạn hội thoại nhỏ với các tình huống trong bài tập 4 và Cụm từ khóa)\

Đáp án

A: Is is ok if I use the computer?

B: No, I’m afraid you can’t

A: Why?

B: I’m sorry, but you need to help with the housework now

Hướng dẫn dịch

A: Có ổn không nếu tôi sử dụng máy tính? 

B: Không, tôi e rằng bạn không thể 

A: Tại sao? 

B: Tôi xin lỗi, nhưng bạn cần giúp việc nhà ngay bây giờ

6 (trang 44 Tiếng Anh 6) Work in pairs. Look at the situation. Prepare and practise a new dialogue. Use the dialogue in exercise 2 and the Key Phrase. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tình hình. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới. Sử dụng đoạn hội thoại trong bài tập 2 và Cụm từ khóa)

Hướng dẫn làm bài

A: Teacher

B: Yes?

A: Is it ok if I use the computer?

B: No, i’m afraid you can’t

A: But teacher, why not?

B: I’m sorry but it’s not the time for student to use computer

A: Ok. Can I use computer at break time, then?

B: Yes, you can.

A: Great. Thank you, Teacher.

Hướng dẫn dịch

A: Giáo viên 

B: Gì vậy con? 

A: Có ổn không nếu con sử dụng máy tính? 

B: Không, cô e rằng con không thể 

A: Nhưng thưa thầy, tại sao không? 

B: Thầy  xin lỗi nhưng không phải lúc học sinh sử dụng máy tính

 A: Ok. Vậy con có thể sử dụng máy tính vào giờ giải lao không?

 B: Có, con có thể.

A: Tuyệt vời. Con cảm ơn thầy.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 3: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photos and watch or listen to three conversations. Which animal is correct for each conversation? …

 • Reading (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3. Then read the text. Which sentences does the writer agree with? …

 • Language Focus (trang 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the superlative form of the adjectives in the table. 2. Complete the text using the superlative form of …

 • Vocabulary and Listening (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the verbs in the box. Look at the quiz and complete the questions with eight of the verbs …

 • Language Focus (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1 – 4 …

 • Writing (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box, Which of these do you think is a problem for he Philippine eagles? …

 • CLIL (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words …

 • Puzzles and games (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. ANIMAL ART. Luyện tập theo nhóm 3 người. Lần lượt vẽ và đoán các con vật ở Unit 3 …

 • Extra listening and speaking 3 (trang 112 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 112 Tiếng Anh 6) Look at the photo. Where is Holly? 2 ( trang 112 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and …

 • Song: I can tell you (trang 119 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 119 Tiếng Anh 6) Match the animals in the box with photos 1-12. Listen to the song. Which animal is not in the song? …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button