Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Reading trang 34 – 35 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Reading trang 34 – 35 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Reading trang 34 – 35.

Strange sea animals

Do you know that some animals are camouflaged? This means their color is the same as the colors around them. Some camouflaged animals hide in seaweed, rocks, and sand. Look at the photo on the left. This looks like seaweed, but it’s not! It’s the leafy seadragon. It hides in the seaweed. It’s the same color as the seaweed. Like the seaweed, its body is also in the shape of a leaf. Look at the photo below. This is a stonefish. it hides on the sand, near rocks. It looks like a rock. Where are its eyes and its mouth?

Hướng dẫn dịch

Những loài động vật biển kì lạ

Bạn có biết một số loài động vật có thể ngụy trang? Điều đó có nghĩa là màu của chúng giống với màu sắc xung quanh. Một số loài động cật ngụy trang có thể trốn mình với những khúm rong biển, đá và cát. Nhìn vào bức ảnh ở phía bên trái. Nhìn nó giống rong biển nhưng không. Nó là cá rồng biển. Nó ẩn mình ở trong dong biển. Nó cũng cùng màu với dong biển, giống như lá dong biển, cơ thể của nó cũng là hình cái lá. Nhìn vào bức tranh phía dưới. Nó là con cá đá, nó ẩn mình ở trên cát gần những hòn đá. Nó nhìn như một hòn đá vậy. Mắt và mồm của nó ở đâu nhỉ?

A(trang 34-SGK tiếng anh 6) Look at the picture. What things do you see? Check them ( Nhìn vào bức tranh. Bạn nhìn thấy cái gì?)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Reading trang 34 - 35 | Explore English 6 Cánh diều

Đáp án  

– Fish

B( trang 34-SGK tiếng anh 6) Read the title. Why do you think these animals are strange? ( Đọc tiêu đề. Tại sao bạn nghĩ những loài động vật kia kỳ lạ?)

Đáp án

 Because their color is the same as the color around them.

Hướng dẫn dịch

Bởi vì màu của chúng giống với màu xung quanh

C(trang 34-SGK tiếng anh 6) Read the article quickly. Underline the places where the animals hide ( Đọc nhanh đoạn văn. Gạch chân những nơi mà loài động vật này lẩn chốn)

Đáp án

Seaweed, rocks, sand

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 3 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Circle the words you hear (Nghe và khoanh vào từ mà bạn nghe được) …

  • Language focus (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Read the information about Mariana Fuenters. Then circle the correct answers …

  • Pronunciation (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) B. Listen. Circle There are/ they’re …

  • Communication (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): Draw and ask. Choose four animals in the box above and draw them on the beach picture …

  • Comprehension (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals. (Chọn đáp án đúng nhất dựa vào nội dung đoạn văn …

  • Writing (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40-60 words about the animal …

  • Worksheet (trang 140 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  • Explore English (trang 153 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Label the sea animals (Viết tên các loài động vật biển) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button