Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Puzzles and games trang 47 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Puzzles and games trang 47 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Puzzles and games sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: Puzzles and games.

1. ANIMAL ART

 Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Puzzles and games trang 47

Luyện tập theo nhóm 3 người. Lần lượt vẽ và đoán các con vật ở Unit 3. Một học sinh vẽ một loài động vật cho hai học sinh khác. Học sinh đầu tiên đoán đúng động vật thì sẽ được 1 điểm. Người chiến thắng là học sinh đạt  nhiều điểm nhất.

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh luyện tập cùng với nhóm của mình

2. ADJECTIVE RACE

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Puzzles and games trang 47

2. Cuộc đua tính từ. Làm việc theo đội. Giáo viên nói một tính từ ở trang 40. Bao nhiêu thứ bạn có thể viết từ mỗi tính từ trong vòng 30 giây. Bạn được một điểm cho mỗi một vật. Đội chiến thắng là đội nhiều điểm nhất.

Hướng dẫn làm bài

Beautiful- butterfly, fish, dog, house, tree, book

Dull- place, house, activity

Rare- animal, plant,..

Hướng dẫn dịch

Đẹp: Bươm bướm, cá, chó, nhà, cây, sách

Nhàm chán: Địa điểm, nhà, hoạt động

Quý hiếm, hiếm có: động vật, thực vật

3. STAND IN ORDER

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Puzzles and games trang 47

Đứng theo thứ tự. Làm việc theo nhóm. Mỗi học sinh chọn một loài động vật ở trang 38. Viết các loài động vật vào một mảnh giấy. Nhìn vào các tính từ ở trong bảng. Một người nói một câu so sánh hơn nhất, ví dụ: “ the fastest”. Đứng theo thứ tự các loài động vật nhanh nhất ở phía bên trái. Sau đó lặp lại hoạt động với cái tính từ khác

Hướng dẫn làm bài

The heaviest

Whale-elephant- gorilla- bear- panda

The most intelligent

Gorilla- elephant

Hướng dẫn dịch

Nặng nhất

– Cá voi- voi- tinh tinh- gấu- gấu trúc

Thông minh nhất

Tinh tinh- voi

4. Read the clues and complete the crossword

( Đọc hướng dẫn và hoàn thành bảng từ)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Puzzles and games trang 47

Hướng dẫn làm bài

1. Climb        3. run          6. swim         7. survive    8. eat  

 2. months     4. jump      5. hear          6. speak      

5. WHAT AM I?

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Puzzles and games trang 47

Hướng dẫn làm bài

1. – I’ve got eight legs

– I’m quite big

– I can swim 

=> crab

2. I’m a large bird from Africa

– I can run fast

– I can’t fly

=> Ostrich

3. I’m a very dangerous animal

– I’ve got a very big mouth

– I’m green and long

=> Crocodile

Hướng dẫn dịch

1. – Tôi có tám chân

– Tôi khá to 

– Tôi biết bơi 

=> cua

 2.

– Tôi là một loài chim lớn đến từ Châu Phi 

– Tôi có thể chạy nhanh 

– Tôi không thể bay

 => Đà điểu 

3. 

-Tôi là là một con vật rất nguy hiểm

 – Tôi có một cái miệng rất lớn

 – Tôi xanh và dài

 => Cá sấu

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 3: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photos and watch or listen to three conversations. Which animal is correct for each conversation? …

 • Reading (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3. Then read the text. Which sentences does the writer agree with? …

 • Language Focus (trang 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the superlative form of the adjectives in the table. 2. Complete the text using the superlative form of …

 • Vocabulary and Listening (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the verbs in the box. Look at the quiz and complete the questions with eight of the verbs …

 • Language Focus (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1 – 4 …

 • Speaking (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What is the situation? 2. Watch or listen and complete the dialogue with the phrases in the box …

 • Writing (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box, Which of these do you think is a problem for he Philippine eagles? …

 • CLIL (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words …

 • Extra listening and speaking 3 (trang 112 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 112 Tiếng Anh 6) Look at the photo. Where is Holly? 2 ( trang 112 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and …

 • Song: I can tell you (trang 119 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 119 Tiếng Anh 6) Match the animals in the box with photos 1-12. Listen to the song. Which animal is not in the song? …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button