Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Pronunciation trang 33 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Pronunciation trang 33 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Pronunciation trang 33.

A(trang 33-SGK tiếng anh 6) Listen and repeat ( Nghe và lặp lại)

1. There are      2. They’re

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

B(trang 33-SGK tiếng anh 6) Listen. Circle There are/ they’re ( Nghe và khoanh there are/ they’re)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Pronunciation trang 33 | Explore English 6 Cánh diều

Đáp án

1. There are         2. They’re        3. They’re     4. There’re    5. There’re

Hướng dẫn dịch

1. Có 800 con cá trong bể.

2.Chúng ở chỗ rong biển.

3. Chúng ở giữa hai hòn đá.

4. Có 7 loại rùa biển.

5. Có hai con cua ở trên hòn đá.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 3 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Circle the words you hear (Nghe và khoanh vào từ mà bạn nghe được) …

  • Language focus (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Read the information about Mariana Fuenters. Then circle the correct answers …

  • Communication (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): Draw and ask. Choose four animals in the box above and draw them on the beach picture …

  • Reading (trang 34 – 35 SGK Tiếng Anh lớp 6): Strange sea animals. A. Look at the picture. What things do you see? Check them …

  • Comprehension (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals. (Chọn đáp án đúng nhất dựa vào nội dung đoạn văn …

  • Writing (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40-60 words about the animal …

  • Worksheet (trang 140 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  • Explore English (trang 153 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Label the sea animals (Viết tên các loài động vật biển) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button