Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Project (trang 35) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Project (trang 35) – Global Success

MY CLASS YEARBOOK (KỈ YẾU LỚP TÔI)

How to make a class yearbook

1. Stick a photo/ drawing of the friend sitting next to you on a large sheet of paper.

2. Interview your friend to find out about him/her (e.g. favourite subjects, favourite books, what he / she likes, etc.).

3. Write a short description of your friend. Describe his / her appearance and personality. Add some information you have from the interview.

4. Decorate the page. Show it to your class and talk about it

5. Together make a class yearbook.

Hướng dẫn dịch:

Cách làm một cuốn kỉ yếu:

1. Dán tranh, ảnh của bạn ngồi cạnh em lên một trang giấy lớn.

2. Phỏng vấn bạn để tìm ra sở thích, môn học yêu thích, cuốn sách yêu thích hay cái gì mà bạn ấy thích.

3. Viết một đoạn miêu tả ngắn về bạn ấy. Miêu tả vẻ bề ngoài và tính cách. Thêm một số thông tin mà em phỏng vấn được.

4. Trang trí trang giấy. Cho cả lớp xem và nói về nó.

5. Cùng nhau làm một cuốn kỉ yếu lớp

Gợi ý:

      My friend name’s is Linh. She is very dynamic and humorous girl. She always tell jokes ,… She likes studying Math subject because She is very smart. And Mrs Hoa – teacher at English subject is her favorite teacher . She prefers watching horror movies to comedy. And Harry Porter is the movie that She likes best , She always tells me about the scence and content in this film …. She hates waiting and lying , and she loves dancing very much…

Hướng dẫn dịch:

      Bạn mình tên là Linh, cô ấy rất năng động và có khiếu hài hước. Cô ấy luôn luôn kể chuyện phiếm,.. Cô ấy thích học Toán có lẽ vì cô ấy thông minh , Cô Hoa – cô giáo dạy tiếng anh là người mà cô ấy quý nhất . Cô ấy thích xem phim kinh dị hơn là hài kịch , hơn nữa Harry Porter là bộ phim mà cô ấy thích nhất , cô ấy luôn luôn nói với tôi về cảnh và nội dung trong phim. Cô ấy ghét phải chờ đợi và cô ấy thích nhảy.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 3 lớp 6

  • Getting Started (trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read (nghe và đọc). 2. Fill the blanks with the words from the conversation. …

  • A Closer Look 1 (trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the adjectives to the pictures. (Nối các tính từ với bức tranh). 2. Use the adjectives in the box to complete the sentences. ….

  • A Closer Look 2 (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Put the verbs in brackets in the present continuous. (Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn). …

  • Communication (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the dialogue between Linda and Mi. Pay attention to the hightlighted questions. (Nghe và đọc đoạn hội thoại giữa Linda và Mi. Chú ý đến những câu hỏi đc làm nổi bật). …

  • Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the advertisement above and answer the questions. (Nhìn vào quảng cáo trên và trả lời câu hỏi). …

  • Skills 2 (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. What are the students doing in each picture? (Các bạn học sinh trong bức tranh đang làm gì?) …

  • Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng). 2. Answer questions about your classmates. (Trả lời câu hỏi về các bạn trong lớp) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button