Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Preview trang 29 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Preview trang 29 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Preview trang 29.

A(trang 29-SGK tiếng anh 6) Listen. Circle the words you hear (Nghe và khoanh vào từ mà bạn nghe được)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Preview trang 29 | Explore English 6 Cánh diều

Đáp án

1. beautiful

2. colorful

3. quiet

4. scary

Hướng dẫn dịch

1. Cá heo thì đẹp

2. Cá thì nhiều màu sắc

3. Cá đuối thì yên lặng

4. Cá mập thì đáng sợ

B(trang 29-SGK tiếng anh 6) Complete the sentences. Look at the photos. Use the words from the box ( hoàn thành các câu sau. Nhìn vào bức ảnh và sử dụng các từ ở trong bảng)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Preview trang 29 | Explore English 6 Cánh diều

Đáp án

2. big and shy

3. small and quiet

4. big and scary

Hướng dẫn dịch

1. Cá heo thì thân thiện và đẹp

2. Các đuối thì to và nhút nhát

3. Các thì nhỏ và yên tĩnh

4. Cá mập thì lớn và đáng sợ

C(trang 29-SGK tiếng anh 6) Talk with a partner. Read your sentences in B ( Nói với bạn cùng nhóm, đọc các câu của bài tập B)

Example

Dolphins are shy and quiet

No, they aren’t. They are friendly and noisy.

Hướng dẫn làm bài

1. Rays are small and quiet

Yes, they are

2. Sharks are big and friendly

No, they aren’t. They are big and scary.

Hướng dẫn dịch

Ví dụ

Cá heo thì nhút nhát và yên tĩnh.

Không, chúng rất thân thiện và ồn ào

1. Các đuối thì nhỏ và yên tĩnh

Đúng rồi.

2. Cá mập thì to và thân thiện

Không, chúng thì to và đáng sợ

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 3 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Language focus (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Read the information about Mariana Fuenters. Then circle the correct answers …

  • Pronunciation (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) B. Listen. Circle There are/ they’re …

  • Communication (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): Draw and ask. Choose four animals in the box above and draw them on the beach picture …

  • Reading (trang 34 – 35 SGK Tiếng Anh lớp 6): Strange sea animals. A. Look at the picture. What things do you see? Check them …

  • Comprehension (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals. (Chọn đáp án đúng nhất dựa vào nội dung đoạn văn …

  • Writing (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40-60 words about the animal …

  • Worksheet (trang 140 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  • Explore English (trang 153 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Label the sea animals (Viết tên các loài động vật biển) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button