Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Looking Back (trang 34) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Looking Back (trang 34) – Global Success

VOCABULARY

1. Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng)

1. Nick is very__________. He makes everyone laugh!

A. confident                     B. funny                 C. active

2. My sister always does her homework before class. She’s very__________.

A. hard-working               B. creative              C. careful

3. Mi is__________. She helps me with  my homework.

A. hard-working               B. friendly              C. kind

4. He is a__________person. He cares about everybody.

A. caring                          B. friendly              C. clever

5. My best friend is very__________. She likes doing activities.

A. creative                        B. clever                C. active

Đáp án:

1.B

2.A

3.C

4.A

5.C

Giải thích:

1.

confident (a): tự tin

funny (a): vui tính

active (a): năng động

2.

hard-working (a): chăm chỉ

creative (a): sáng tạo

careful (a): cẩn thận

3.

hard-working (a): chăm chỉ

friendly (a): thân thiện

kind (a): tốt bụng

4.

caring (a): biết quan tâm

friendly (a): thân thiện

clever (a): thông minh

5.

creative (a): sáng tạo                

clever (a): thông minh          

active (a): sáng tạo

1. Nick is very funny. He makes everyone laugh!

2. My sister always does her homework before class. She’s very hard-working.

3. Mi is kind. She helps me with my homework.

4. He is a caring person. He cares about everybody.

5. My best friend is very active. She likes doing activities.

Hướng dẫn dịch:

1. Nick rất là hài hước. Anh ấy làm mọi người cười.

2. Chị gái tôi luôn làm bài tập về nhà trước khi lên lớp. Chị ấy rất chăm chỉ.

3. Mi thì tốt bụng. Bạn ấy giúp tôi làm bài tập về nhà.

4. Anh ấy là một người chu đáo. Anh ấy chăm sóc mọi người.

5. Bạn thân nhất của tôi rất năng động. Bạn ấy thích tham gia các hoạt động.

2. Answer questions about your classmates. (Trả lời câu hỏi về các bạn trong lớp)

1. Who has long hair in your class? (Trong lớp ai có tóc dài)

=> Lan has long hair in my class. (Lan có mái tóc dài trong lớp học của tôi.)

2. Who has a small nose? (Ai có mũi nhỏ?)

=> Trung has a small nose. (Trung có mũi nhỏ)

3. Who has a round face ? (Ai có khuôn mặt tròn?)

=> Minh has a round face. (Minh có khuôn mặt tròn.)

4. Does the classmate next to you have long hair? (Bạn ngồi cạnh em có tóc dài không?)

=> No, he doesn’t. (Không, cậu ấy không.)

5. Does the classmate next to you have big eyes? (Bạn ngồi cạnh em có mắt to không?)

=> Yes, she does. (Có, cô ấy có.)

GRAMMAR

3. Put the verbs in brackets in the present continuous. (Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn)

This is my class during break time. Some boys (1. run) around the class. Mi and Mai (2. talk). Nam and Phong (3. not talk). They (4. draw) something. My teacher is in the classroom too. She (5. not teach). She’s reading a book.

Đáp án:

1. are running

2. are talking

3. aren’t talking

4. are drawing

5. isn’t teaching

 

This is my class during break time. Some boys around the class. Mi and Mai . Nam and Phong . They are something. My teacher in the classroom too. She isn’t reading a book.

Giải thích:

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn:

(+) S + is / are / am + Ving.

(-) S + is / are / am + not + Ving.

(?) Is / Are / Am + S + Ving?

Hướng dẫn dịch:

Đây là lớp tôi khi đến giờ ra chơi. Vài bạn nam chạy xung quanh lớp học. Mi và Mai thì đang nói chuyện. Nam và Phong không đang nói chuyện. Các bạn ấy đang vẽ  cái gì đó. Cô giáo cũng ở trong lớp. Cô không dạy. Cô đang đọc sách.

4. Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous. (Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn)

Đáp án:

1. are you doing; am writing

2. cycles; don’t cycle; walk

3. is he doing; is reading

1.A. What are you doing?

   B. I am writing an email to my friend.

2.A. Mai usually cycles to school.

   B. Really? I don’t cycle. I walk every day.

3.A. Where is Phong? Is he doing his homework?

   B. No, he is reading a book in the living room.

Giải thích:

Cách phân biệt thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn:

1. Cách dùng

Hiện tại đơn

Hiện tại tiếp diễn

Diễn tả một thói quen, một hành

động xảy ra thường xuyên lặp đi lặp

lại ở hiện tại.         

Diễn tả một chân lý, một sự thật

hiển nhiên.

Diễn tả một lịch trình có sẵn, thời khóa biểu, chương trình         

Diễn tả một hành động đang xảy ra tại hiện tại.

2. Cấu trúc

 

Hiện tại đơn

Hiện tại tiếp diễn

+

S + V(s/es)

S + am/is/are + V-ing

S + do/does not + V-inf

S + am/is/are + not + V-ing

?

Do/Does + S + V-inf?

Am/Is/Are + S + V-ing?

3. Dấu hiện nhận biết

Hiện tại đơn

Hiện tại tiếp diễn

– Often, usually, frequently

– Always, constantly

– Sometimes, occasionally

– Seldom, rarely

– Every day/ week/ month…

– Now

– Right now

– At the moment

– At present

Hướng dẫn dịch:

1. A. Cậu đang làm gì đấy?

    B. Tớ đang viết thư điện tử cho bạn.

2. A. Mai thường đạp xe đi học.

    B. Thật á? Tớ không đạp xe. Tớ đi bộ mỗi ngày.

3. A. Phong đang ở đâu? Có phải cậu ấy đang làm bài tập về nhà không?

    B. Không, cậu ấy đang đọc sách ở trong phòng khách.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 3 lớp 6

  • Getting Started (trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read (nghe và đọc). 2. Fill the blanks with the words from the conversation. …

  • A Closer Look 1 (trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the adjectives to the pictures. (Nối các tính từ với bức tranh). 2. Use the adjectives in the box to complete the sentences. ….

  • A Closer Look 2 (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Put the verbs in brackets in the present continuous. (Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn). …

  • Communication (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the dialogue between Linda and Mi. Pay attention to the hightlighted questions. (Nghe và đọc đoạn hội thoại giữa Linda và Mi. Chú ý đến những câu hỏi đc làm nổi bật). …

  • Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the advertisement above and answer the questions. (Nhìn vào quảng cáo trên và trả lời câu hỏi). …

  • Skills 2 (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. What are the students doing in each picture? (Các bạn học sinh trong bức tranh đang làm gì?) …

  • Project (trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6): MY CLASS YEARBOOK (KỈ YẾU LỚP TÔI) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button