Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 43 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 43 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: Language focus.

1 (trang 43 Tiếng Anh 6) Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1 – 4. (Hoàn thành các ví dụ từ câu đố ở trang 42. Sau đó chọn câu trả lời đúng trong Quy tắc 1 – 4.)

 Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 43

Đáp án

(1) can     (2) can’t     (3) Can    (4) Can   

(5) can’t   (6) Can      (7) can    (8) can’t

Hướng dẫn dịch

– Một con đại bàng có thể  nhìn thấy một con vật nhỏ từ rất xa. 

– Đà điểu không thể bay.

 – Bọ cạp có thể giết người không? Có, nó có thể  / Không,nó không thể 

 – Voi có thể nghe bằng tai và bằng chân không? Có, nó có thể/ Không, nó không thể

 Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 43

Đáp án

1. can    2. can’t      3. Do, does, can, can’t           4. the same

2 (trang 43 Tiếng Anh 6) Complete the dialogue with can and can’t ( Hoàn thành đoạn hội thoại với can/ can’t)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 43

Đáp án

(2) Can    (3) can     (4) can’t     (5) can

Hướng dẫn dịch

Vẹt: Tớ rất thông minh, tớ có thể nói được năm thứ tiếng.

Rắn: Cậu có thể nói được tiếng của con người không?

Vẹt:Có, tớ có thể. Cậu nói được bao nhiêu ngôn ngữ?

Rắn: Không, tớ không thể nhưng tớ có thể ăn các loài động vật to hơn tớ

Vẹt: Ohhh

3 (trang 43 Tiếng Anh 6) Look at the examples of sentences with might. Then choose the correct answers in the Rules. (Nhìn vào các ví dụ về câu với might. Sau đó chọn câu trả lời đúng trong Nội quy)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 43

Đáp án

1. know      2. the same

4 (trang 43 Tiếng Anh 6) Complete the quiz questions with the words in the box. Then listen and check. ( Hoàn thành các câu hỏi sau với các từ trong bảng. Sau đó nghr và kiểm tra lại)\

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Language focus trang 43

Hướng dẫn làm bài

1. How fastest can the fastest person run?

2. How many countries are there in the world?

3. How tall is an adult giraffe?

4. How long is an adult crocodile?

5. How far is the North Pole from the South Pole?

Hướng dẫn dịch

1. Người nhanh nhất có thể chạy như thế nào? 

2. Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới? 

3. Con hươu cao cổ trưởng thành cao bao nhiêu? 

4. Cá sấu trưởng thành dài bao nhiêu? 

5. Cực Bắc cách cực Nam bao xa?

5 (trang 43 Tiếng Anh 6) Look at the Key Phrases. Answer the questions in exercise 4 with the information in the box. Use the Key Phrases. Then compare with a partner. (Nhìn vào các Cụm từ chính. Trả lời các câu hỏi trong bài tập 4 với thông tin trong ô trống. Sử dụng các Cụm từ chính. Sau đó so sánh với một đối tác.)

Hướng dẫn làm bài

1. The fastest person can run 44 kilometres an hour

2. There are 195 countries in the world

3. An adult giraffe is 4 metres

4. An adult crocodile is around 5 and 6 metres

5. It is 20,014 kilometres

Hướng dẫn dịch

1.Người nhịn ăn có thể chạy 44 km một giờ 

2. Có 195 quốc gia trên thế giới 

3. Một con hươu cao cổ trưởng thành cao 4 mét 

4. Một con cá sấu trưởng thành cao khoảng 5 và 6 mét 

5. Nó là 20.014 km

6 (trang 43 Tiếng Anh 6) Ask and answer questions with How….? Find people in the class with the same answer as yours. (Hỏi và trả lời câu hỏi với How ….? Tìm những người trong lớp có cùng câu trả lời với câu trả lời của bạn.)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 3: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photos and watch or listen to three conversations. Which animal is correct for each conversation? …

 • Reading (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3. Then read the text. Which sentences does the writer agree with? …

 • Language Focus (trang 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the superlative form of the adjectives in the table. 2. Complete the text using the superlative form of …

 • Vocabulary and Listening (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the verbs in the box. Look at the quiz and complete the questions with eight of the verbs …

 • Speaking (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What is the situation? 2. Watch or listen and complete the dialogue with the phrases in the box …

 • Writing (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box, Which of these do you think is a problem for he Philippine eagles? …

 • CLIL (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words …

 • Puzzles and games (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. ANIMAL ART. Luyện tập theo nhóm 3 người. Lần lượt vẽ và đoán các con vật ở Unit 3 …

 • Extra listening and speaking 3 (trang 112 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 112 Tiếng Anh 6) Look at the photo. Where is Holly? 2 ( trang 112 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and …

 • Song: I can tell you (trang 119 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 119 Tiếng Anh 6) Match the animals in the box with photos 1-12. Listen to the song. Which animal is not in the song? …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button