Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Getting Started (trang 26, 27) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Getting Started (trang 26, 27) – Global Success

A surprise guest

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Unit 3 lớp 6 Getting Started trang 26 - 27

Hướng dẫn dịch:

Phong: Ý kiến hay đấy Nam à. Tớ yêu việc đi dã ngoại.

Nam: Đưa cho tớ chút bánh quy với.

Phong: Chắc chắn rồi. Của cậu đây.

Nam: Cảm ơn nhé. Cậu đang đọc cái gì đấy Phong?

Phong: 4Teen. Đó là tạp chí ưa thích của tớ.

Nam: Ồ nhìn kìa, đó là Mai. Và cô ấy đang ở cùng với ai đó.

Phong: Ừ, ai đấy nhỉ? Bạn ấy đéo kính và có tóc đen dài.

Nam: Tớ không biết. Bọn họ đang đi qua kìa.

Mai: Xin chào. Đây là bạn của tớ, tên là Châu.

Phong & Nam: Chào Châu nhé. Rất vui được gặp cậu.

Châu: Tớ cũng rất vui được gặp các cậu.

Nam: Cậu muốn ngồi xuống không? Bọn tớ có nhiều đồ ăn lắm.

Mai: Ôi xin lỗi nhé, bọn tớ không thể. Bọn tớ đang đi đến hiệu sách.

Châu: Tạm biệt nhé.

Phong & Nam: Tạm biệt.

2. Fill the blanks with the words from the conversation. (Hoàn thành chỗ trống với các từ có trong đoạn hội thoại)

1. Phong and Nam are having a _______.

2. 4Teen is Phong’s_______.

3. Phong and Nam see_______and_______.

4. Chau has_______ and _______.

5. Mai and Chau _______ the bookshop.

Đáp án:

1. picnic

2. favourite magazine

3. Mai, Chau

4. glasses; long black hair

5. are going to

 

Giải thích:

1. Thông tin: Phong: That was a great idea, Nam. I love picnics!

2. Thông tin: Phong: 4Teen. It’s my favourite magazine!

3. Dựa vào tên các nhân vật trong cuộc hội thoại: Phong, Nam, Châu, Mai.

4. Thông tin: Phong: Oh, who’s that? She has glasses and long black hair.

5. Thông tin: Mai: Oh, sorry, we can’t. We’re going to the bookshop.

Hướng dẫn dịch:

1. Phong và Nam đang đi dã ngoại

2. 4Teen là tạp chí yêu thích của Phong.

3. Phong và Nam gặp Mai và Châu.

4. Châu có kính và mái tóc đen dài.

5. Mai và Châu đang đi đến hiệu sách.

3. Label the body parts with the words in the box. (Viết tên bộ phận cơ thể vào trong bảng)

Unit 3 lớp 6 Getting Started trang 26 - 27

1. eye

2. nose

3. shoulder

4. hand

5. leg

6. foot

7. arm

8. mouth

9. cheek

10. hair

Hướng dẫn dịch:

– cheek: má

– eye: mắt

– hand: bàn tay

– arm: cánh tay

– mouth: miệng

– leg: chân

– nose: mũi

– hair: tóc

– shoulder: vai

– foot: bàn chân

4. Work in groups. Complete the word webs. (Làm việc theo nhóm. Hoàn thành bảng từ)

Unit 3 lớp 6 Getting Started trang 26 - 27

Hướng dẫn giải:

Long/short: legs, arms, hair, etc.

Big/small: head, hands, ears, feet, eyes, nose, etc.

Hair: black, straight, fair, curly, wavy, long, short, etc.

Hướng dẫn dịch:

Dài/ ngắn: chân, tay, tóc, v.v.

To/ nhỏ: đầu, tay, tai, chân, mắt, mũi, v.v.

Tóc: đen, thẳng, trắng, xoăn, lượn sóng, dài, ngắn, v.v.

5. GAME Guessing (TRÒ CHƠI Đoán)

Work in group. Take turns to describe a classmate. Other group members guess who he/she is. (Làm việc theo nhóm. Lần lượt miêu tả một bạn trong lớp. Nhóm khác sẽ đoán xem bạn đó là ai)

Example:

A: She has long hair and big eyes.

B: Is that Lan?

A: That’s right.

Hướng dẫn dịch:

A: Cô ấy có tóc dài và mắt to.

B: Đó là Lan phải không?

A: Đúng vậy.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 3 lớp 6

  • A Closer Look 1 (trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the adjectives to the pictures. (Nối các tính từ với bức tranh). 2. Use the adjectives in the box to complete the sentences. ….

  • A Closer Look 2 (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Put the verbs in brackets in the present continuous. (Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn). …

  • Communication (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the dialogue between Linda and Mi. Pay attention to the hightlighted questions. (Nghe và đọc đoạn hội thoại giữa Linda và Mi. Chú ý đến những câu hỏi đc làm nổi bật). …

  • Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the advertisement above and answer the questions. (Nhìn vào quảng cáo trên và trả lời câu hỏi). …

  • Skills 2 (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. What are the students doing in each picture? (Các bạn học sinh trong bức tranh đang làm gì?) …

  • Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng). 2. Answer questions about your classmates. (Trả lời câu hỏi về các bạn trong lớp) …

  • Project (trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6): MY CLASS YEARBOOK (KỈ YẾU LỚP TÔI) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button