Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Explore English trang 153 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Explore English trang 153 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Explore English trang 153.

1( trang 153-SGK tiếng anh 6) Label the sea animals ( Viết tên các loài động vật biển)

Unit 3: Where's the shark?

Đáp án

1. jellyfish

3. whale

2. clam

4. sea turtle

Hướng dẫn dịch

1. con sứa

3. con cá voi

2. con sò

4. rùa biển

B. Circle the correct words. ( Khoanh tròn đáp án)

Unit 3: Where's the shark?

Đáp án

1. in    2. around    3. under   4.in

Hướng dẫn dịch

1. Chỗ rong biển này là cá sargassum ngụy trang thành

2. Con cá nhày nhìn như những thực vật xung quay nó

3.Khi con sò sợ, nó thường trốn dưới dưới

4. Rất nhiều các loài động vật biển lạ và nhiều màu sắc sống ở dưới biển.

C(trang 153-SGK tiếng anh 6) Complete the crossword puzzle with words from Activity A and B. (Hoàn thành bảng chữ với những từ ở bài A và bài B)

Unit 3: Where's the shark?

Đáp án

1. creature     2. seaweed    3. crocodile

4. strange             5. colorful

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 3 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Circle the words you hear (Nghe và khoanh vào từ mà bạn nghe được) …

  • Language focus (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Read the information about Mariana Fuenters. Then circle the correct answers …

  • Pronunciation (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) B. Listen. Circle There are/ they’re …

  • Communication (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): Draw and ask. Choose four animals in the box above and draw them on the beach picture …

  • Reading (trang 34 – 35 SGK Tiếng Anh lớp 6): Strange sea animals. A. Look at the picture. What things do you see? Check them …

  • Comprehension (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals. (Chọn đáp án đúng nhất dựa vào nội dung đoạn văn …

  • Writing (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40-60 words about the animal …

  • Worksheet (trang 140 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button