Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Comprehension trang 36 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Comprehension trang 36 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Comprehension trang 36.

A (trang 36-SGK tiếng anh 6) Choose the correct answers for Strange Sea Animals. ( Chọn đáp án đúng nhất dựa vào nội dung đoạn văn “ Những loài động vật biển kì lạ nhất”)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Comprehension trang 36 | Explore English 6 Cánh diều

Đáp án

1.B       2.B       3.C    4.A       5.B

Hướng dẫn dịch

1. Đoạn văn này về cái gì?- Những loài động vật có thể ngụy trang.

2. Khi mà loài động vật ngụy trang cùng màu với những vật xung quang, lúc đó chúng đang ngụy trang.

3. Trong dòng số 6, từ “its” là từ dung để chỉ lá dong biển.

4. Cá đá dấu mình ở trên cát.

5. Con cá đá nhìn giống như một hòn đá

B(trang 36-SGK tiếng anh 6) Complete the chart ( Hoàn thành bảng sau)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Comprehension trang 36 | Explore English 6 Cánh diều

Đáp án

What are their names?

What do they look like?

Where do they hide?

Stonefish

 

Leafy seadragon

a rock

 

seaweed

On the sand

 

In the seaweed

 Hướng dẫn dịch

Tên của chúng là gì?

Chúng nhìn giống cái gì?

Chúng trốn ở đâu?

Cá đá

Một hòn đá

ở trên cát

Cá rồng biển

Rong biển

Ở trong khóm rong biển

C(trang 36-SGK tiếng anh 6) Talk with the partner. What other animals hide in the same color around them? ( Nói với bạn cùng nhóm. Những loài động vật nào ngụy trang giống màu với những thứ xung quang chúng?)

Hướng dẫn làm bài

There are some animals which hide in the same color around them. They are long-eared owl, arctic fox, arctic hare.

Hướng dẫn dịch

Có một số động vật ẩn mình trong cùng một màu sắc xung quanh chúng. Đó là cú tai dài, cáo bắc cực, thỏ rừng bắc cực.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 3 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Circle the words you hear (Nghe và khoanh vào từ mà bạn nghe được) …

  • Language focus (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Read the information about Mariana Fuenters. Then circle the correct answers …

  • Pronunciation (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) B. Listen. Circle There are/ they’re …

  • Communication (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): Draw and ask. Choose four animals in the box above and draw them on the beach picture …

  • Reading (trang 34 – 35 SGK Tiếng Anh lớp 6): Strange sea animals. A. Look at the picture. What things do you see? Check them …

  • Writing (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40-60 words about the animal …

  • Worksheet (trang 140 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  • Explore English (trang 153 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Label the sea animals (Viết tên các loài động vật biển) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button