Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Communication trang 33 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Communication trang 33 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Communication trang 33.

Jaguar     sea turtle        dolphin      shark      crab    howler monkey

(trang 33-SGK tiếng anh 6) Draw and ask. Choose four animals in the box above and draw them on the beach picture. Ask a partner questions about the animals in her/ his picture. Then draw your partner’s picture on page 113. Compare the pictures ( Vẽ và hỏi. Chọn 4 loài động vật từ bảng trên và vẽ chúng trên bức tranh về bài biển. Sau đó vẽ bức tranh của bạn mình vào trang 113. So sánh các bức tranh.)

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch

Jaguar (n): Báo đốm

Sea turtle (n): Rùa biển

Dolphin (n): Cá heo

Shark (n): Cá mập
Crab (n): Con cua
 Howler money (n): khỉ hú

Học sinh tự làm bài

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 3 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Circle the words you hear (Nghe và khoanh vào từ mà bạn nghe được) …

  • Language focus (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Read the information about Mariana Fuenters. Then circle the correct answers …

  • Pronunciation (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) B. Listen. Circle There are/ they’re …

  • Reading (trang 34 – 35 SGK Tiếng Anh lớp 6): Strange sea animals. A. Look at the picture. What things do you see? Check them …

  • Comprehension (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals. (Chọn đáp án đúng nhất dựa vào nội dung đoạn văn …

  • Writing (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40-60 words about the animal …

  • Worksheet (trang 140 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  • Explore English (trang 153 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Label the sea animals (Viết tên các loài động vật biển) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button