Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Clil trang 46 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Clil trang 46 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Clil sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: Clil.

1. Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words.

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp và nối chúng với hình từ 1-9. Sau đó, hoàn thành văn bản với các từ chính xác.)

 Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Clil trang 46

Hướng dẫn làm bài

– feathers (n): lông vũ – 9

– scales (n): lớp sừng, vảy – 8

– legs (n): chân – 1

– hair (n): tóc, bộ lông – 2

– wings (n): đôi cánh – 3

– lungs (n): phổi – 4 

– fins (n): vây – 5

– backbones (n): xương sống – 6

– gills (n): mang – 7 

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Clil trang 46

Hướng dẫn làm bài

1. fins          2. gills       3. lungs        4. feathers   

5. wings     6. legs      7. scales        8. hair

Hướng dẫn dịch

Loài cá

Cá là loài máu lạnh và chúng sống ở ở dưới nước. Chúng có vảy và vây. Chúng không có phổi. Thay vào đó, chúng có mang.

Động vật

Tất cả các loài động vật có vú đều là máu nóng và chúng nuôi  con bằng sữa. Hầu hết các loài động vật có vú sống ở trên mặt đất ví dụ như con người và chó. Tuy nhiên, có một sô loài đông vật như các voi sống ở dưới nước, nhưng chúng không có mang. Tất cả các loài động vật có vú đều có phổi.

Loài chim

Chim sống ở đất liền, nhưng một số loài tìm thức ăn ở dưới nước. Chúng có lông vĩ, hai chân và hai cánh. Một số loài chim như đà điểu và kiwi thì không thể bay. Tất cả các loài chim đều đẻ trứng.

Loài lưỡng cư

Khi các loài lưỡng cư còn nhỏ, chúng sống ở dưới nước và không có phổi. Sau khi trưởng thành, chúng có phổi và có 4 chân ví dụ như là ếch và cốc

Loài bò sát

Hầu hết các loài bò sát sống ở đất liền. Chúng có phổi và có vảy nhưng không có mang. Chúng không có cánh hay lông vũ, chúng cũng không có lông. Chúng là loài máu lạnh  và rất nhiều trong số chúng sống ở các nơi ấm.

2. Read and listen to the text. Check your answers in exercise 1

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự kiểm tra lại

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn làm bài

1. Fish and amphibians and some mammals like whales don’t live on land

2. Reptiles and fish have got scales

3. Amphibians hasn’t got lung when it’s young

4. Mammals feed its babies milk

5. Amphibians is different when it’s older

Hướng dẫn làm bài

1. Cá và động vật lưỡng cư và một số động vật có vú như cá voi không sống trên cạn 

2. Bò sát và cá có vảy 

3. Động vật lưỡng cư không có phổi khi còn nhỏ 

4. Động vật có vú nuôi con bằng sữa 

5. Động vật lưỡng cư khác khi lớn hơn

4. Which groups are these animals from? Use the information to classify them

(Những con vật này thuộc nhóm nào? Sử dụng thông tin để phân loại chúng)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Clil trang 46

Hướng dẫn làm bài

1. shark – fish      2. camel – mammals     3. eagle – bird       4. crocodile – reptile

5. Work in groups. Think of an animal. Ask and answer the questions on exercise 4 and your own questions. Guess the animals.

(Làm việc theo nhóm. Hãy nghĩ về một con vật. Hỏi và trả lời các câu hỏi trong bài tập 4 và các câu hỏi của riêng bạn. Đoán những con vật)

Hướng dẫn làm bài

Does it feed its babies milk?

Yes, it’s a mammal.

Do it live on land or in water?

It lives in water.

Is it a whale?

Yes, it is.

Hướng dẫn dịch

Nó có cho con con  bú sữa không?

Đúng, nó là một loài động vật có vú.

Nó sống trên cạn hay dưới nước?

Nó sống trong nước.

Nó là con cá voi phải không?

Đúng vậy

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 3: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photos and watch or listen to three conversations. Which animal is correct for each conversation? …

 • Reading (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3. Then read the text. Which sentences does the writer agree with? …

 • Language Focus (trang 41 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the superlative form of the adjectives in the table. 2. Complete the text using the superlative form of …

 • Vocabulary and Listening (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the verbs in the box. Look at the quiz and complete the questions with eight of the verbs …

 • Language Focus (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the examples from the quiz on page 42. Then choose the correct answers in Rules 1 – 4 …

 • Speaking (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What is the situation? 2. Watch or listen and complete the dialogue with the phrases in the box …

 • Writing (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box, Which of these do you think is a problem for he Philippine eagles? …

 • Puzzles and games (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. ANIMAL ART. Luyện tập theo nhóm 3 người. Lần lượt vẽ và đoán các con vật ở Unit 3 …

 • Extra listening and speaking 3 (trang 112 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. (trang 112 Tiếng Anh 6) Look at the photo. Where is Holly? 2 ( trang 112 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and …

 • Song: I can tell you (trang 119 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 119 Tiếng Anh 6) Match the animals in the box with photos 1-12. Listen to the song. Which animal is not in the song? …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button