Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Vocabulary trang 24 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Vocabulary trang 24 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Vocabulary sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2: Vocabulary.

1 (trang 24 Tiếng Anh 6) Complete the table with the verbs in blue in the Days and Nights Quiz. Then listen and check (  Hoàn thành bảng với các động từ màu xanh lam trong Câu đố Ngày và Đêm. Sau đó lắng nghe và kiểm tra)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Vocabulary trang 24

Đáp án

1. Brush your teeth, wash your face, go to bed, sleep.

2. have breakfast, have lunch, have dinner.

3. go to school, get home

4, watch TV, relax, play video game, chat online

 5. study, have classes, do their homework, help with the housework

2 (trang 23 Tiếng Anh 6) Read the Days and Nights Quiz. Are the sentences True or False? Compare with a partner using the Key Phrases ( Đọc Days and Nights Quiz. Các câu đúng hay sai? So sánh với bạn của mình sử dụng đáp án)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Vocabulary trang 24

,Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Vocabulary trang 24

Đáp án

1- True

2- True

3- True

4- False

5- False

6- True

7- False

8- True

9- False

10- True

11- False

12- False

3 (trang 23 Tiếng Anh 6) Watch or listen. Which verbs in exercise 1 do the people mention? ( Xem hoặc nghe. Người ta nhắc đến những động từ nào trong bài tập 1?)

Hướng dẫn làm bài

1. Get up, have breakfast

2. Get up, have breakfast, go to school

3. Go to bed, relax, watch TV

4. Do my homework, watch TV, play video games, have dinner, help with the housework, chat online

4 (trang 24 Tiếng Anh 6) Check the meanings of the words in the box. Then watch or listen and complete the sentences ( Kiểm tra nghĩa  của các từ trong bảng. Sau đó xem hoặc nghe và hoàn thành câu)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Vocabulary trang 24

Đáp án

1. sometimes        2. always     3. often     

4. normally        5. never     6. usually

Hướng dẫn dịch

1. Công việc của tớ thỉnh thoảng bắt đầu từ rất sớm

2. Tớ luôn luôn ăn sáng

3.  Tớ thường muộn học

4. Trẻ em thông thường sẽ đi ngủ vào lúc 9 giờ

5. Tớ không bao giờ đi ngủ lúc 11h

6. Tớ thường xuyên xem TV và chơi trò chơi điện tử

5 (trang 24 Tiếng Anh 6) Complete the chart with the words in the box in exercise 4. Then choose the correct words in Rules 1-2 (Hoàn thành biểu đồ với các từ trong ô trong bài tập 4. Sau đó chọn các từ đúng trong Quy tắc 1-2)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Vocabulary trang 24

Hướng dẫn làm viên

0%: never – 50%: sometimes – 70%: often – 90%: usually – 100%: always

1. after       2. Before

6 (trang 24 Tiếng Anh 6) USE IT! Write four true and two false sentences bout your routine. Then work in pairs and listen to your partner’s sentences. Say if you think they are true or false.

(Viết bốn câu đúng và hai câu sai cho thói quen của bạn. Sau đó, làm việc theo cặp và lắng nghe các câu của đối tác của bạn. Nói nếu bạn nghĩ chúng đúng hay sai.)

Hương dẫn làm bài

– I usually go to bed before 10 o’clock

– I always have breakfast

– I never go to work late

– I sometimes make cookies

Hướng dẫn dịch

– Tớ thường xuyên đi ngủ trước 10 giờ

– Tớ luôn luôn ăn sáng

– Tớ không bao giờ đi làm muộn

– Tiws thỉnh thoảng làm bánh quy

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 2: Chân trời sáng tạo

  • Reading (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. Choose and write a title a-c for the text. Then read the text and check your idea …

  • Language Focus (trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Compare the sentences. Then match a-d with Spelling Rules 1-4. 2. Choose the correct verbs …

  • Vocabulary and Listening (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questionnaire with the words in the box. 2. Read the Study Strategy. Then look at exercise 3 …

  • Language Focus (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match questions 1—5 with answers a-e. Then choose the corrcet words in rules 1- 4 …

  • Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the programme for Special days at Highfield School. Check ant new words. Which activities interest you? …

  • Writing (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the words to numbers 1-7 on the map …

  • CLIL (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the words to numbers 1-7 on the map …

  • Puzzles and games (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the code and write the sentences …

  • Extra listening and speaking 2 (trang 111 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 (trang 111 Tiếng Anh 6) Match the clocks with the time in the box …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button