Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Reading trang 26 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Reading trang 26 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Reading sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2: Reading.

1 (trang 26 Tiếng Anh 6) Look at the photo. Choose and write a title a-c for the text. Then read the text and check your idea (Nhìn vào bức ảnh. Chọn và viết tiêu đề a-c cho văn bản. Sau đó đọc văn bản và kiểm tra ý tưởng của bạn)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Reading trang 26

Đáp án

c. Happy house

Hướng dẫn dịch

Sue và Noel Radford có 22 người con trai và con gái và họ có 5 người cháu. Đây là một đại gia đình và họ rất là có nguyên tắc.

Noel thức dậy vào lúc 4.45 sáng,ăn sáng và đi làm. Những đứa trẻ thức dậy vào lúc 6.45 sáng

Sue làm việc ở nhà. Con gái lớn của bà thỉnh thoảng giúp đỡ làm việc nhà. Những đứa trẻ thì không giúp. Chúng xem TV với các anh chị em của mình. Sue không xem TV nhiều. Gia đình nhà Radfords khong thường xuyên đi đến nhà hàng bởi vì nó rất đắt

Những đứa trẻ thường đi ngủ vào lúc 7 giờ tối , những đứa lớn hơn thì đi ngủ lúc  8 giờ hoặc 9 giờ, và bố mẹ thì đi ngủ trước 10 giờ

2 (trang 26 Tiếng Anh 6) Read the Skills Strategy. Then read and listen to the text and choose the correct words ( Đọc Skills Strategy. Sau đó đọc và nghe văn bản và chọn từ chính xác)

Đáp án

1. doesn’t have breakfast       2. don’t help     3. at home    4. Often

Hướng dẫn dịch

1. Noel không ăn sáng với gia đìng mình

2. Những đứa trẻ không giúp đỡ

3. Họ ăn tối ở nhà

4. Bố mẹ thường đi ngủ sau khi những đứa trẻ lớn đi ngủ

3 (trang 26 Tiếng Anh 6) Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text (Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản)

Hướng dẫn làm bài

1. sons (n) những con trai

2. daughters (n): những con gái

3. grandchildren (n): cháu

4. brothers (n): (những) anh em trai

5. sisters (n): (những) chị em gái

6. parents (n): bố mẹ

4 (trang 26 Tiếng Anh 6) Work in groups. Talk about the Radfords and your daily routines. What are the differences? ( Luyện tập theo nhóm. Nói về gia đình Radfords và những hoạt động thường ngày và sự khác nhau là gì?)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh thực hành với bạn với bạn cùng nhóm

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 2: Chân trời sáng tạo

  • Vocabulary (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the table with the verbs in blue in the Days and Nights Quiz. Then listen and check …

  • Language Focus (trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Compare the sentences. Then match a-d with Spelling Rules 1-4. 2. Choose the correct verbs …

  • Vocabulary and Listening (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questionnaire with the words in the box. 2. Read the Study Strategy. Then look at exercise 3 …

  • Language Focus (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match questions 1—5 with answers a-e. Then choose the corrcet words in rules 1- 4 …

  • Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the programme for Special days at Highfield School. Check ant new words. Which activities interest you? …

  • Writing (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the words to numbers 1-7 on the map …

  • CLIL (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the words to numbers 1-7 on the map …

  • Puzzles and games (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the code and write the sentences …

  • Extra listening and speaking 2 (trang 111 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 (trang 111 Tiếng Anh 6) Match the clocks with the time in the box …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button