Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Puzzles and games trang 33 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Puzzles and games trang 33 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Puzzles and games sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2: Puzzles and games.

1 (trang 33 Tiếng Anh 6) Look at the code and write the sentences (Nhìn vào mã và viết các câu)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Puzzles and games trang 33

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Puzzles and games trang 33

Đáp án

1. I get up at six.

2. I sometimes go to school by foot.

3. My mum doesn’t watch TV.

4. We relax after dinner.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Puzzles and games trang 33

2. (trang 33 Tiếng Anh 6) Work in pairs. One of you is a nought and the other is a cross. Take turns saying the sentences about your partner. Use the present simple affirmative or negative. If your sentence is true, write a ) or a X in the table.(Luyện tập theo cặp. Bạn là O, người còn lại là X. Lần lượt nói các câu về đối phương. Sử dụng thì Hiện tại đơn dạng khẳng định hoặc phủ định. Nếu câu của bạn đúng thì viết O hoặc X vào bảng)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh thực hành với bạn cùng nhóm

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Puzzles and games trang 33

( Câu dài nhất. Luyện tập theo nhóm. Mỗi học sinh nói một từ. Sử dụng các trạng từ chỉ tần suất ở trong bảng, xem đổi nào đặt được câu dài nhất)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh thực hành với bạn cùng nhóm

4 (trang 33 Tiếng Anh 6) Fight eight verbs about celebrations in the grid. Each verb is in a different color. Then match the verbs to pictures 1-8 ( Tìm 8 động từ, mỗi động từ ở một màu khác nhau dau đó nối các động từ với bức tranh từ 1-8)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Puzzles and games trang 33

Hướng dẫn làm bài

2. give presents      3. eat      4. dance

5. visit      6. play music    7. celebrate      8. mask painting

5 (trang 33 Tiếng Anh 6) TRUE OR FALSE GAME ( Trò chơi đúng sai)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Puzzles and games trang 33

Hướng dẫn làm bài

Học sinh thực hành theo cặp trên lớp

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 2: Chân trời sáng tạo

  • Vocabulary (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the table with the verbs in blue in the Days and Nights Quiz. Then listen and check …

  • Reading (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. Choose and write a title a-c for the text. Then read the text and check your idea …

  • Language Focus (trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Compare the sentences. Then match a-d with Spelling Rules 1-4. 2. Choose the correct verbs …

  • Vocabulary and Listening (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questionnaire with the words in the box. 2. Read the Study Strategy. Then look at exercise 3 …

  • Language Focus (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match questions 1—5 with answers a-e. Then choose the corrcet words in rules 1- 4 …

  • Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the programme for Special days at Highfield School. Check ant new words. Which activities interest you? …

  • Writing (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the words to numbers 1-7 on the map …

  • CLIL (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the words to numbers 1-7 on the map …

  • Extra listening and speaking 2 (trang 111 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 (trang 111 Tiếng Anh 6) Match the clocks with the time in the box …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button