Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Pronunciation trang 23 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Pronunciation trang 23 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Pronunciation trang 23.

Long and short a sounds

A( trang 23-SGK tiếng anh 6) Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

1. a, animal           2. a, name

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

B( trang 23-SGK tiếng anh) Complete the chart below. Use the words in the box. Listen and check your answers ( Hoàn thành bảng sau. Sử dụng các từ ở trong bảng. Nghe và kiểm tra lại đáp án)

 

Sounds/æ/ like in animal

Sounds like /ei/ in name

   

Đáp án

Sounds/æ/ like in animal

Sounds like /ei/ in name

Black, parrot. jaguar

Same, favorite, amazing

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B  ( Luyện tập với bạn cùng nhóm, lần lượt đọc các từ ở bài tập B)

Hướng dẫn làm bài 

Học sinh tự luyện tập  

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 2 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and number the animals (Nghe và đánh số các loài động vật) …

  • Language focus (trang 20 – 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Label the pictures with the names of animals in the order you hear them …

  • Communication (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): Play a true- false game. Work in pairs. Take turn to describe an animal …

  • Reading (trang 24 – 25 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. Check all the facts you think are true …

  • Comprehension (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for The Amazing Aye-Aye …

  • Writing (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): Make a poster about an amazing animal. Find a photo of the animal …

  • Worksheet (trang 139 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Put the animals in the correct columns (Đặt các loài động vật vào cột đúng) …

  • Explore English (trang 152 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Circle the animals that live in a rain forest (Khoanh tròn vào các loài động vật sống ở rừng nhiệt đới) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button