Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Preview trang 19 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Preview trang 19 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Preview trang 19.

A(trang 19-SGK tiếng anh 6) Listen and number the animals (Nghe và đánh số các loài động vật)

Unit 2: Monkeys are amazing!

Đáp án

1- monkey

2-frog

3-parrot

B ( trang 19-SGK tiếng anh 6) Match. Write the words in the box under the animals. Listen and check. (Nối và viết các từ ở trong bảng vào dưới các loài động vật. Nghe và kiểm tra lại)

snake    frog   parrot       monkey    jaguar

Unit 2: Monkeys are amazing!

Đáp án

1. frog

parrot

2. jaguar

monkey

3. snake

 

C ( trang 19-SGK tiếng anh 6) Talk with a partner. What’s your favorite animal on this page. ( Nói với bạn cùng nhóm, đâu là loài động vật mà bạn yêu thích)

Example:

What is your favorite animal?

– My favorite animal is the monkey.

Hướng dẫn làm bài

1. What is your favorite animal?

– My favorite animal is jaguar.

2. What is your favorite animal?

– My favorite animal is snake.

3. What is your favorite animal?

– My favorite animal is frog.

4. What is your favorite animal?

– My favorite animal is parrot

Hướng dẫn dịch

1. Loài động vật ưa thích của cậu là gì? Loài động vật ưa thích của mình là báo đốm.

2. Loài động vật ưa thích của cậu là gì? Loài động vật ưa thích của mình là con rắn

3. Loài động vật ưa thích của cậu là gì? Loài động vật ưa thích của mình là con ếch.

4.Loài động vật ưa thích của cậu là gì? Loài động vật ưa thích của mình là con vẹt.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 2 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Language focus (trang 20 – 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Label the pictures with the names of animals in the order you hear them …

  • Pronunciation (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): Long and short a sounds. A. Listen and repeat (Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): Play a true- false game. Work in pairs. Take turn to describe an animal …

  • Reading (trang 24 – 25 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. Check all the facts you think are true …

  • Comprehension (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for The Amazing Aye-Aye …

  • Writing (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): Make a poster about an amazing animal. Find a photo of the animal …

  • Worksheet (trang 139 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Put the animals in the correct columns (Đặt các loài động vật vào cột đúng) …

  • Explore English (trang 152 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Circle the animals that live in a rain forest (Khoanh tròn vào các loài động vật sống ở rừng nhiệt đới) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button