Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Language focus trang 27 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Language focus trang 27 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Language focus sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2: Language focus.

1 (trang 27 Tiếng Anh 6) Compare the sentences. Then match a-d with Spelling Rules 1-4 (So sánh các câu. Sau đó, đối sánh a-d với Quy tắc chính tả 1-4)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Language focus trang 27

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Language focus trang 27

Đáp án

1. a – 3       b – 4     c – 2      d -1

2 (trang 27 Tiếng Anh 6) Choose the correct verbs ( Chọn động từ đúng)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Language focus trang 27

Đáp án

1. go               2. relax     3. speaks     

4. finishes     5. have     6. Studies

Hướng dẫn dịch

1 Bạn đi ngủ lúc 9h30 tối. 

2 Cha mẹ tôi thư giãn vào buổi tối. 

3 Giáo viên của tôi nói được bốn thứ tiếng. 

4 Lớp học tiếng Anh của chúng tôi kết thúc lúc 3 giờ chiều. 

5. Tôi ăn trưa ở nhà. 

6. Chị gái tớ học vào cuối tuần.

3 (trang 27 Tiếng Anh 6) Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation. (Bây giờ chỉ ra từ có phần in đậm khác với ba từ còn lại trong cách phát âm.)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Language focus trang 27

Đáp án

1.c     2.c    3.a     4. c    5.d

4 (trang 27 Tiếng Anh 6) Complete the examples from the text on page 26. Then choose the correct words in Rules 1-3 ( Hoàn thành các ví dụ ở trang 26. Sau đó chọn từ đúng ở Rule 1-3)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Language focus trang 27

Đáp án

1. don’t help     2. doesn’t watch     3. don’t usually go to

Hướng dẫn dịch

– Nhưng đưa trẻ nhỏ thì không giúp đỡ

– Sue không xem nhiều TV

– Gia đình nhà Radfords thường không ăn tối ở nhà hàng

5 (trang 27 Tiếng Anh 6) Look at the information in the table. Write affirmative and negative sentences about the people. (Nhìn vào thông tin trong bảng. Viết những câu khẳng định và phủ định về người dân.)

Hướng dẫn làm bài

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: Language focus trang 27

Đáp án

– Vicky doesn’t wash the dishes

– Tom and Mina wash the car

– Tom and Vicky sit on the sofa a lot

– Mina doesn’t sit on the sofa a lot

– Tom and Vicky don’t make breakfast

– Mina makes breakfast

–  Vicky watches TV a lot

– Tom and Mina don’t watch TV a lot

Hướng dẫn dịch

– Vicky không rửa bát

 – Tom và Mina rửa xe 

– Tom và Vicky ngồi sofa nhiều 

– Mina không ngồi sofa nhiều

 – Tom và Vicky không làm bữa sáng 

– Mina làm bữa sáng

 – Vicky xem TV nhiều

 – Tom và Mina không xem TV nhiều

6 (trang 27 Tiếng Anh 6) Work in pairs. What does each person in your family do at home? Tell your partner. Use some of the verbs from pages 24-25 and exercise 5 (page 25) with adverbs of frequency (Làm việc theo cặp. Mỗi người trong gia đình bạn làm gì ở nhà? Nói với đối tác của bạn. Sử dụng một số động từ trang 24-25 và bài tập 5 (trang 25) với trạng từ chỉ tần suất)

Hướng dẫn làm bài

– I usuallt get up at 7am

– I never go to work late

– I sometimes have breakfast at 7.30 am

Hướng dẫn dịch

– Tớ thường xuyên thức dậy lúc 7 giờ sáng

– Tớ không bao giờ đi làm muộn

-Tớ thỉnh thoảng ăn sáng vào lúc 7.30 sáng

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 2: Chân trời sáng tạo

  • Vocabulary (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the table with the verbs in blue in the Days and Nights Quiz. Then listen and check …

  • Reading (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. Choose and write a title a-c for the text. Then read the text and check your idea …

  • Vocabulary and Listening (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questionnaire with the words in the box. 2. Read the Study Strategy. Then look at exercise 3 …

  • Language Focus (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match questions 1—5 with answers a-e. Then choose the corrcet words in rules 1- 4 …

  • Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the programme for Special days at Highfield School. Check ant new words. Which activities interest you? …

  • Writing (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the words to numbers 1-7 on the map …

  • CLIL (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the words to numbers 1-7 on the map …

  • Puzzles and games (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the code and write the sentences …

  • Extra listening and speaking 2 (trang 111 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 (trang 111 Tiếng Anh 6) Match the clocks with the time in the box …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button