Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Explore English trang 152 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Explore English trang 152 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Explore English trang 152.

A(trang 152-SGK tiếng anh 6) Circle the animals that live in a rain forest ( Khoanh tròn vào các loài động vật sống ở rừng nhiệt đới)

Unit 2: Monkeys are amazing!

Đáp án

parrot, jaguar, lizard

B(trang 152-SGK tiếng anh 6) Circle the correct words. ( Khoanh tròn vào từ đúng)

Unit 2: Monkeys are amazing!

Đáp án

1. Are     2. are     3. are     4. aren’t      5. Is    6. Is

Hướng dẫn dịch

1.  Những chú khỉ hú có ồn ào không?

2. Có, chúng có.

3. Những con dơi quả có đáng sợ không?

4. Không, chúng không?

5. Khỉ capuchin có thân thiện không?

6. Có, chúng có

C(trang 152-SGK tiếng anh 6) Work with a partner. Which animal do you like more? Number the animals in order (1 for your favorite animal). Tell a partner about your choices. ( Nói cùng với bạn cùng nhóm của mình. Loài động vật nào bạn thích hơn?

Đánh số các loài động vật – số 1 cho loài động vật bạn thích nhất. Nói với bạn cùng nhóm về sự lựa chọn của mình)

Unit 2: Monkeys are amazing!

Đáp án

_1__ coati  __3__ howler monkey  _4___ capuchin monkey _2_  red-eyed tree frog

My favorite animal is the coati. I like them very much because they are very cute.

Hướng dẫn dịch

Loài động vật ưa thích của tớ là gấu trúc Mỹ. Tớ rất thích chúng bởi vì chúng rất dễ thương

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 2 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and number the animals (Nghe và đánh số các loài động vật) …

  • Language focus (trang 20 – 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Label the pictures with the names of animals in the order you hear them …

  • Pronunciation (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): Long and short a sounds. A. Listen and repeat (Nghe và lặp lại) …

  • Communication (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): Play a true- false game. Work in pairs. Take turn to describe an animal …

  • Reading (trang 24 – 25 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. Check all the facts you think are true …

  • Comprehension (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for The Amazing Aye-Aye …

  • Writing (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): Make a poster about an amazing animal. Find a photo of the animal …

  • Worksheet (trang 139 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Put the animals in the correct columns (Đặt các loài động vật vào cột đúng) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button