Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Communication trang 23 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Communication trang 23 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Communication trang 23.

Play a true- false game. Work in pairs. Take turn to describe an animal

Student A: Say two true sentences and one false sentence

Student B: Guess the false sentence

( Chơi trò chơi đúng sai. Làm việc theo cặp, lần lượt mô tả một loài động vật

Học sinh A: Nói hai câu đúng, một câu sai

Học sinh B: Đoán được câu sai)

Hướng dẫn làm bài

A: Tigers are orange and black

B: That’s true

A: They are from Africa.

B: That’s false. They’re from Asia

Hướng dẫn dịch

A: Hổ có màu cam và đen

B: Đúng rồi

A: Hổ đến từ Châu Phi

B: Sai,chúng đến từ Châu Á            

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 2 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and number the animals (Nghe và đánh số các loài động vật) …

  • Language focus (trang 20 – 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Label the pictures with the names of animals in the order you hear them …

  • Pronunciation (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): Long and short a sounds. A. Listen and repeat (Nghe và lặp lại) …

  • Reading (trang 24 – 25 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Look at the photo. Check all the facts you think are true …

  • Comprehension (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for The Amazing Aye-Aye …

  • Writing (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6): Make a poster about an amazing animal. Find a photo of the animal …

  • Worksheet (trang 139 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Put the animals in the correct columns (Đặt các loài động vật vào cột đúng) …

  • Explore English (trang 152 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Circle the animals that live in a rain forest (Khoanh tròn vào các loài động vật sống ở rừng nhiệt đới) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button