Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 A Closer Look 2 (trang 18, 19) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 A Closer Look 2 (trang 18, 19) – Global Success

GRAMMAR

Possessive case

1. Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng)

1. My (grandmothers/grandmother’s) house is in Ha Noi.

2. This is my (sister’s / sister’) desk.

3. My (cousin’s / cousin) dad is my uncle.

4. (Nam’s / Nam’) house is small.

5. There are two bedrooms in (Ans / An’s) flat.

Đáp án:

1. grandmother’s

2. sister’s

3. cousin’s

4. Nam’s

5. An’s

Giải thích:

Cấu trúc sở hữu cách: N (người sở hữu) + ‘s

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà của bà tôi ở Hà Nội.

2. Đây là bàn của chị gái tôi.

3. Em của bố tôi là chú tôi

4. Nhà của Nam thì nhỏ.

5. Có hai phòng ngủ trong căn hộ của An.

2. Complete the sentences with the correct possessive forms. (Hoàn thành các câu với các dạng sở hữu đúng.)

1. Thuc Anh is _______ cousin. (Mi)

2. This is the_______chair. (teacher)

3. Where is_______ computer? (Nick)

4. My_______motorbike is in the garden. (father)

5. My _______ bedroom 1s next to the living room. (brother)

Đáp án:

1. Mi’s

2. teacher’s

3. Nick’s

4. father’s

5. brother’s

Hướng dẫn dịch:

1. Thục Anh là họ hàng của Mi.

2. Đây là ghế của giáo viên của họ.

3. Máy tính của Nick ở đâu?

4. Xe máy của bố thì ở trong vườn.

5. Phòng ngủ của anh tôi bên cạnh phòng khách.

3. Write the correct preposition in the box under each picture. Say a sentence to describe the picture. (Viết giới từ đúng vào ô trống dưới mỗi bức tranh. Nói một câu để mô tả bức tranh.)

Unit 2 lớp 6 A Closer Look 2 trang 18 -19

Đáp án:

2. next to (bên cạnh)

3. behind (đằng sau)

4. in (bên trong)

5. in front of (đằng trước)

6. between (ở giữa)

7. under (ở dưới)

2. The dog is next to the armchair.

3. The cat is behind the TV.

4. The cat is in the wardrobe.

5. The dog is in front of the doghouse.

6. The cat is between the lamp and the armchair.

7. The cat is under the table.

Hướng dẫn dịch:

2. Con chó thì bên cạnh ghế bành.

3. Con mèo ờ đằng sau cái ti vi

4. Con mèo thì ở trong tủ quần áo

5. Con chó ở đằng trước nhà cho chó.

6. Con mèo ở giữa cái đèn và cái ghế bành.

7. Con mèo thì ở dưới cái bàn.

4. Look at the picture and write T or F for each sentence. Correct the false ones. (Nhìn vào bức tranh và viết đúng hay sai. Sửa câu sai)

1. The dog is behind the bed.

2. The school bag is on the table.

3. The picture is between the clocks.

4. The cat is in front of the computer.

5. The cap is under the pillow.

Hướng dẫn dịch:

1. Con chó ở sau giường.

2. Chiếc cặp học sinh để trên bàn.

3. Bức tranh nằm giữa những chiếc đồng hồ.

4. Con mèo ở trước máy tính.

5. Chiếc mũ dưới gối.

Unit 2 lớp 6 A Closer Look 2 trang 18 -19

Đáp án:

1. T

2. F (The school bag is under the table.)

3. F (The clock is between the two pictures.)

4. T

5. F (The cap is on the pillow)

5. GAME Memory challenge. (TRÒ CHƠI Thử thách trí nhớ.)

Work in pairs. Look at the picture in 4 carefully, and then cover it. Ask and answer questions about the position of things in the picture. (Làm việc theo nhóm. Quan sát bức tranh ở bài 4 một cách cẩn thận và sau đó che nó lại. Hỏi và trả lời câu hỏi về vị trí của các vật trong bức tranh.)

Example:

A: where are the books?

B: They’re on the table.

Hướng dẫn dịch:

A: Sách ở đâu?

B: Chúng đang ở trên bàn.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 2 lớp 6

  • Getting Started (trang 16 – 17 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read (nghe và đọc). 2. Which family members does Mi talk about? …

  • A Closer Look 1 (trang 17 – 18 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the house. Name the rooms in it. (Nhìn vào căn nhà và viết tên các phòng trong nhà) ….

  • A Closer Look 2 (trang 18 – 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng). 2. Complete the sentences with the correct possessive forms. …

  • Communication (trang 20 – 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Elena and her mum are discussing how to decorate her bedroom. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences. …

  • Skills 1 (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the text. Answer the questions. (Đọc bài văn, trả lời câu hỏi). 2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại và trả lời câu hỏi) …

  • Skills 2 (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. (Quan sát bức tranh. Kể tên các vật. Đoán xem liệu những vật ấy có được nhắc đến trong bài nghe hay không). …

  • Looking Back (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Put the words into the correct group. Add a new word to each group. (Cho những từ sau vào nhóm đúng. Thêm từ mới vào mỗi nhóm) …

  • Project (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Which one would you like to live in? Why? (Em thích sống căn nhà nào, vì sao?). 2. Now work in groups. …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button