Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Speaking trang 20 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Speaking trang 20 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Speaking sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Speaking.

1 (trang 20 Tiếng Anh 6) Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. Are Chris and the woman from the same town? ( Hoàn thành đoạn hội thoại với các cụm từ trong hộp. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Có phải Chris và người phụ nữ đến từ cùng một thị trấn không?)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Speaking trang 20

Đáp án

1. Are we near

2. the bus station

3. any shops 

4. five minutes

Hướng dẫn dịch

Người phụ nữ: Xin hỏi, chúng ta có đang ở gần bến xe buýt không?

Chris: Erm,,, Cậu có bản đồ không? Ừ nhiwf này chúng ta đang ở đây và bến xe buýt thì ở North Street.

Người phụ nữ: Ok Ok, Chỗ đấy cách đây bao xa?

Chris: Khoảng 10 phút đi bộ.

Người phụ nữ: Ừ, cảm ơn. Và có cửa hàng nào gần đây không?

Chris: Không, nhưng có một vài cửa hàng ở phố High street. Nó khoảng 5 phút từ bến xe buýt đến đây.

Người phụ nữ:  Tuyệt vời. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Chris: Không có gì

2 (trang 20 Tiếng Anh 6) Watch or listen again. Then practise the dialogue in pairs ( Xem và nghe lại lần nữa. Sau đó, luyện tập đoạn hội thoại theo cặp)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

3 (trang 20 Tiếng Anh 6) Read the Study Strategy and follow the instruction ( Đọc Study Strategy và làm theo các hướng dẫn sau)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Speaking trang 20

4 (trang 20 Tiếng Anh 6) Work in pair. Practise mini – dialogues with How far…? and places 1-4 ( Luyện tập theo cặp. Luyện tập các đoạn hội thoại ngắn với how far…? và các địa điểm từu 1-4)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Speaking trang 20

Hướng dẫn dịch

A: Xin lỗi, từ trạm xe buýt đến đây là bao xa?

B: Khoảng 10 phút đi bộ.

B: Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình.

A: Không có gì đâu

5 (trang 20 Tiếng Anh 6) Work in pairs. Look at the situation and prepare a new dialogue. Use the dialogue in exercise 1 to help you. ( Luyện tập theo cặp. Nhìn vào các tình huống và chuẩn bị một đoạn hội thoại mới. Sử dụng đoạn hội thoại ở bài 1 để giúp bạn)

Hướng dẫn làm bài

A: Excuse me. How far is it from here to Twenty Again shop?

B: It is about 15 minutes on foot.

A: Thank you for your help

B: You are welcome.

Hướng dẫn dịch

A: Xin lỗi, từ đây đến quán Twenty Again là bao xa?

B: Khoảng 15 phút đi bộ.

A: Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình.

B: Không có gì đâu

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 1: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with places 1- 14 on the map of London below. There are six extra words. Then listen and check …

 • Reading (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What do you think are the answer to questions 1-3? Read and check. 2. Read the skills Strategy …

 • Language Focus (trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questions. Then choose the correct answers. 2. Choose the correct words in the Rules …

 • Vocabulary and Listening (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match adjectives 1-6 with their opposites in the box. Then listen and check …

 • Language Focus (trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Write the comparative form of the adjectives in the table. 2. Write sentences using the correct comparative …

 • Writing (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the description of Ho Chi Minh City. Which words in the THINK! exercise are in the text? 2. Complete the Key Phrase with words from the text …

 • CLIL (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box anf match them with symbols 1 -6. Read the text and check your answer …

 • Puzzles and games (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the puzzle with the places in a town. What is the mystery word in grey? …

 • Extra listening and speaking 1 (trang 110 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 (trang 110 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and write the correct answer. 2 (trang 110 Tiếng Anh 6) Study the Key Phrases …

 • Song: I’m the king (trang 118 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen to the song. How many places are mentioned? 2 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen again and choose the correct …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button