Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 1 (trang 12) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 1 (trang 12) – Global Success

READING

1. Look at the pictures and quickly read the passages. Match 1-3 with A-C. (Nhìn vào những bức tranh và đọc nhanh những đoạn văn. Nối 1-3 với A-C)

1. Sunrise

A. a school in Bac Giang

2. An Son

B. an international school

3. Dream

C. a boarding school in Sydney

Đáp án: 1C     2A     3B

Unit 1 lớp 6 Skills 1 trang 12

Hướng dẫn dịch:

Sunrise là một trường nội trú ở Sydney. Học sinh học tập và sống ở đây. Có khoảng 1200 nam sinh và nữ sinh đi học ở Sunrise. Ngôi trường này có học sinh đến từ khắp nước Úc. Họ học các môn học như là toán, khoa học và tiếng Anh.

Unit 1 lớp 6 Skills 1 trang 12

Hướng dẫn dịch:

An Sơn là một trường cấp hai ở Bắc Giang. Trường này chỉ có tám lớp. Có nhiều núi và cánh đồng xanh xung quanh trường. Có một phòng máy tính và một thư viện. Cũng có cả một khu vườn và một sân trời.

Unit 1 lớp 6 Skills 1 trang 12

Hướng dẫn dịch:

Dream là một trường quốc tế. Học sinh ở đây học tiếng Anh với những giáo viên nói tiếng Anh. Vào buổi chiều, họ tham gia vào nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi thể thao và các trò chơi. Có một số học sinh thì vẽ tranh ở câu lạc bộ mỹ thuật.

2. Read the passages again and complete these sentences. (Đọc lại những đoạn văn và hoàn thành những câu sau)

1. Students live and study in a________ school. They only go home at weekends.

2. Sunrise is a schoo in _________.

3. There are ________ around An Son School.

4 . _________has an art club.

5. At Dream School, students learn English with __________.

Đáp án:

1. boarding

2. Sydney

3. Mountains and green fields

4. Dream school

5. English-speaking teachers

 

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh sống và học trong trường nội trú. Họ chỉ về nhà vào cuối tuần.

2. Sunrise là một trường học ở Sydney.

3. Có núi và những cánh đồng xanh xung quanh trường An Sơn.

4. Trường Dream có một câu lạc bộ nghệ thuật.

5. Ở trường Dream, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh.

3. Answer the questions (Trả lời các câu hỏi)

1. Which school is a boarding school?

2. Where is An Son School?

3. Is there a school garden in An Son school?

4. What do Dream School students do in the afternoon?

Đáp án:

1. Sunrise is a boarding school.

2. It’s in Bac Giang.

3. Yes, it is.

4. They play sports and games. Some students do paintings in the art club.

Giải thích:

1. Thông tin: Sunrise is a boarding school in Sydney.

2. Thông tin: An Son is a lower secondary school in Bac Giang.

3. Thông tin: There is also a school garden and a playground

4. Thông tin: They play sports and games. Some students do paintings in the art club.

Hướng dẫn dịch:

1. Trường nào là trường nội trú? Trường Sunrise là trường nội trú.

2. Trường An Sơn ở đâu? Trường ấy ở Bắc Giang.

3. Có một khu vườn ở trường An Sơn phải không? Đúng vậy.

4. Học sinh ở trường Dream làm gì vào buổi chiều? Họ chơi thể thao và các trò chơi. Một số học sinh vẽ tranh trong câu lạc bộ nghệ thuật.

SPEAKING

4. Which school in 1 would you like to go to? Why or why not? Complete the table. (Trường nào trong bài 1 mà các em thích đi học? Tại sao? Hoàn thành bảng).

Name of school

Reasons you like it

Reasons you don’t like it

Sydney

It is a boarding school

It doesn’t have mountains and green fields.

Deam

It has many interesting clubs.

It doesn’t have a school garden

An Son

It has a school garden. It is surrounded with mountains and green fields.

It’s small, doesn’t have modern equipment.

Hướng dẫn dịch:

Tên trường

Lý do bạn thích

Lý do bạn không thích

Sydney

Đó là trường nội trú

Không có núi và cánh đồng xanh

Dream

Nó có nhiều câu lạc bộ thú vị

Nó không có vườn

An Sơn

Nó có vườn. Nó được bao quanh bởi núi và cánh đồng xanh.

Nó nhỏ và không có thiết bị hiện đại

Then discuss your choice with a friend (Sau đó thảo luận sự lựa chọn với bạn)

Gợi ý:

A: Which school would you like to go to?

B: I’d like to go to Dream School.

A: Why?

B: Because I’d like to paint in the art club.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn thích đi học trường nào?

B: Tớ thích đi học ở trường Dream.

A: Tại sao?

B: Vì tôi thích vẽ trong câu lạc bộ nghệ thuật.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 1 lớp 6

  • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. Read the conversation again and tick T or F (Đọc lại đoạn hội thoại và tích vào câu đúng/sai) …

  • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ). 2. Works in pairs. Put the words in 1 in the correct columns. (Làm việc theo cặp. Xếp những từ ở bài 1 vào cột thích hợp). ….

  • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Choose the correct answer A, B or C (Chọn đáp án đúng A,B hoặc C) …

  • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted parts. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý vào phần được làm nổi bật) …

  • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. …

  • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the pictures. Write the correct words in the gaps. 2. Match the words in A with the words/phrases in B. …

  • Project (trang SGK Tiếng Anh lớp 6): YOUR DREAM SCHOOL (NGÔI TRƯỜNG TRONG MƠ CỦA EM) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button