Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Preview trang 9 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Preview trang 9 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Preview trang 9.

 A( trang 9-SGK tiếng anh 6). Match. Write the words in the box under the picture. Listen and check your answer .(Nối. Viết các từ ở trong bảng dưới mỗi bức tranh. Nghe và kiểm tra đáp án của bạn).

Movie      singer     band        book         TV show

 Unit 1: What’s your favorite band? 

Đáp án

1 – TV Show (chương trình truyền hình)

4- singer ( ca sĩ)

2 – band (ban nhạc, nhóm nhạc)

5. movie ( Phim)

3- book (sách)B( trang 9-SGK tiếng anh 6). Listen to the questions. Circle the words you hear in each question. Then listen to the whole conversation and circle the students’ answers.

(Nghe câu hỏi. Khoanh tròn vào những từ mà bạn nghe thấy trong mỗi câu. Sau đó, nghe toàn bộ đoạn hội thoại và khoanh tròn đáp án)

Hướng dẫn:

Đang biên soạn

1.What’s your favorite  book?  

 – The Hunger Games

2. Who’s your favorite (singer / band)?  

Taylor Swift       Bruno Mars         Pharrell Williams

3. What’s your favorite (band / book)?  

 Maroon 5         One Direction        Imagine Dragons

4, What’s your favorite (TV show / movie)? 

The X-Factor     Glee                The Voice

5. What’s your favorite (movie / book)?    

Godzilla         The Maze  Runner      The Amazing Spider-Man

Đáp án

1- movie/ The Hunger Games

2- singer/ Taylor Swift

3- band/ One Direction

4- TV show/ Glee

5- movie/The Amazing Spider-Man

Nội dung bài nghe

What is your favorite book? My favorite book is The Hunger Games

What is your favorite singer? My favorite singer is Taylor Swift

What is your favorite band? My favorite band is One Direction

What is your favorite TV Show? My favorite TV show is Glee

What is your favorite movie? My favorite movie is the Amazing Spider-man

Hướng dẫn dịch

Cuốn sách yêu thích của bạn là gì? Cuốn sách yêu thích của tôi là The Hunger Games

Ca sĩ yêu thích của bạn là gì? Ca sĩ yêu thích của tôi là Taylor Swift

Ban nhạc yêu thích của bạn là gì? Ban nhạc yêu thích của tôi là One Direction

Chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì? Chương trình truyền hình yêu thích của tôi là Glee

Bộ phim yêu thích của bạn là gì? Bộ phim yêu thích của tôi là the Amazing Spider-man

C (trang 9-SGK tiếng anh 6) Talk with a partner. Ask and answer the questions in B. Take turns. (Nói với bạn cùng nhóm, lần lượt hỏi và trả lời các câu hỏi ở bài tập B)       

Example:

What’s your favorite movie? ( Bộ phim ưa thích của cậu là gì?)

– My favorite movie is The Maze Runner ( Bộ phim ưa thích của mình là Giải mã mê cung- The Maze Runner)

Hướng dẫn làm bài

2. Who is your favorite singer.

– My favorite singer is Taylor Swift.

3. What’s your favorite band? 

– My favorite band is Maroon 5 

4. What is your favorite TV show? 

– My favorite TV show is The Voice. 

5. What is your favorite book? 

– My favorite book is Divergent. 

Hướng dẫn dịch

2. Ai là ca sĩ ưa thích của cậu?

– Ca sĩ ưa thích của mình là Taylor Swift.

3. Ban nhạc của ưa thích của cậu là ai?

– Ban nhạc ưa thích của mình là Maroon 5

4. Chương trình truyền hình ưa thích của bạn là gì?

Chương trình truyền hình ưa thích của mình là The Voice

5. Cuốn sách ưa thích của cậu là gì?

Cuốn sách ưa thích của mình là Dị Biệt- Divergent

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 1 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Language focus (trang 10 – 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  • The real world (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): The world’s favorite sports. A. Listen to the description. Complete the sentences …

  • Pronunciation (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Contractions: What’s/ Who’s. A. Listen and repeat ( Nghe và nhắc lại) …

  • Communication (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Do a class survey. Write your own questions for 4 and 5 …

  • Reading (trang 15 – 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): My favorite things. A. Read the article quickly B. Read the information about Wesley …

  • Comprehension (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for My Favorite Things …

  • Writing (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short letter. Write 40-6- words about your favorite things …

  • Worksheet (trang 138 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the picture …

  • Explore English (trang 151 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the sports in the correct column (Viết tên các môn thể thao …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button