Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Language focus trang 19 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Language focus trang 19 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Language focus sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Language focus .

1 (trang 19 Tiếng Anh 6) Write the comparative form of the adjectives in the table ( Viết các dạng so sánh hơn của các tính từ trong bảng sau)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Language focus trang 19

Đáp án

– cleaner, slower, nicer, safer, friendlier, prettier, bigger, hotter

– more modern, more expensive, better

2 (trang 19 Tiếng Anh 6) Write sentences using the correct comparative form of the adjectives in brackets. How do you say than in your language? ( Viết các câu sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ trong ngoăc. Cách nói “than” trog tiếng của bạn)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Language focus trang 19

Đáp án

1. It’s more expensive here than in my country.

2. The weather today is worse than it was yesterday.

3. Why is this class quieter than the other class?

4. Are the buildings in New York more modern than buildings in Oxford?

5. This house is prettier than my house.

Hướng dẫn dịch

1. Ở đây đắt hơn ở nước tôi 

2. Thời tiết hôm nay tệ hơn hôm qua

 3. Tại sao lớp này lại yên tĩnh hơn lớp khác?

4. Có phải các tòa nhà ở New york hiện đại hơn toàn nhà ở Oxford?

5. Ngôi nhà này đẹp hơn ngôi nhà của tớ.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Language focus trang 19

3. (trang 19 Tiếng Anh 6) Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation (Chỉ ra từ có phần in đậm  có cách phát âm với ba từ còn lại)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Language focus trang 19

Đáp án

1. d      2. d     3. c     4. d

4 (trang 19 Tiếng Anh 6) Read City on the Sea (page 16) again. You may discover some letters pronounced differently in different words. Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation. (Đọc lại Thành phố trên biển (trang 16). Bạn có thể phát hiện ra một số chữ cái được phát âm khác nhau trong các từ khác nhau. Bây giờ chỉ ra từ có phần in đậm khác với ba phần còn lại trong cách phát âm.)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Language focus trang 19

Đáp án

1. d       2. d     3. a      4. D

5 (trang 19 Tiếng Anh 6) USE IT ! Work in pairs. Compare your opinions about some of the things in the box. Use the Key Phrases and comparative adjectives. .(Làm việc theo cặp. So sánh ý kiến của bạn về một số điều trong hộp. Sử dụng các Cụm từ chính và tính từ so sánh.)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Language focus trang 19

Hướng dẫn làm bài

I think Mary Jane shop is more expensive than Twenty Again shop.

Really? I think Twenty Again is more expensive.

Hướng dẫn dịch

Tớ nghĩ của hàng Mary Jane thì đắt hơn của hàng Twenty Again

Thật á? Tớ nghĩ Twenty Again thì đắt hơn

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 1: Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with places 1- 14 on the map of London below. There are six extra words. Then listen and check …

 • Reading (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the photo. What do you think are the answer to questions 1-3? Read and check. 2. Read the skills Strategy …

 • Language Focus (trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the questions. Then choose the correct answers. 2. Choose the correct words in the Rules …

 • Vocabulary and Listening (trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match adjectives 1-6 with their opposites in the box. Then listen and check …

 • Speaking (trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and check. Are Chris and the woman from the same town? …

 • Writing (trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the description of Ho Chi Minh City. Which words in the THINK! exercise are in the text? 2. Complete the Key Phrase with words from the text …

 • CLIL (trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the words in the box anf match them with symbols 1 -6. Read the text and check your answer …

 • Puzzles and games (trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the puzzle with the places in a town. What is the mystery word in grey? …

 • Extra listening and speaking 1 (trang 110 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 (trang 110 Tiếng Anh 6) Listen to the dialogue and write the correct answer. 2 (trang 110 Tiếng Anh 6) Study the Key Phrases …

 • Song: I’m the king (trang 118 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen to the song. How many places are mentioned? 2 ( trang 118 Tiếng Anh 6) Listen again and choose the correct …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button