Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Language focus trang 10 – 11 | Explore English 6 Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Language focus trang 10 – 11 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Language focus trang 10 – 11.

A(trang 10-SGK tiếng anh 6) Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue ( Nghe và đọc, sau đó lặp lại đoạn hội thoại và thay thế các từ màu xanh)

Unit 1: What’s your favorite band?

Hướng dẫn dịch

1.

Stig: Cuốn sách ưa thích của cậu là gì vậy Maya?

Maya: Wolf Brother ( Divergent/ The Hunger Games)

Stig: Đây cũng là các quyển sách ưa thích của tớ

2.

Stig: Chương trình truyền hình ưa thích của câu là gì vậy?

Maya: Umm. … X Factor ( The Vampire Diaries/ Glee)

Stig: Thật á! Đây cũng là chương trình truyền hình ưa thích của tớ

3. 

Stig: Bộ phim ưa thích của cậu là gì vậy?

Maya: X-men (The Amazing Spider- Man/ Twillight)

Stig: Ô đó cũng là bộ phim ưa thích của tớ

4.

Stig: Ai là ngôi sao điện ảnh ưa thích của cậu vậy?

Maya: Chris Hemsworth (Scarlett Johansson/ Leonarido Dicarpio)

Stig: Wow! Anh ấy/ Cô ấy cũng là diễn viên ưa thích của tớ.

B(trang 10-SGK tiếng anh 6) Practice with a partner. Replace any words to make your own conversations ( Thực hành với bạn cùng nhóm, thay thế các từ để có thể tạo ra đoạn hội thoại của riêng bạn)

Hướng dẫn làm bài

Example 1:

A: What’s your favorite singer?

B: Taylor Swift is my favorite singer

A: Wow! She is my favorite singer, too.

Example 2:

A: What is your favorite movie?

B: Along with the Gods is my favorite movie.

A: Really? It is my favorite movie, too

Hướng dẫn dịch

Ví dụ 1:

A: Ai là ca sĩ của cậu vậy?

B: Taylor Swift là ca sĩ ưa thích của tớ

A: Wow! Cô ấy cũng là ca sĩ ưa thích của tớ

Ví dụ 2

A: Bộ phim ưa thích của cậu là gì vậy?

B: Thử thách thần chết là bộ phim ưa thích của tớ.

A: Thật á? Nó cũng là bộ phim ưa thích của tớ

C( trang 11-SGK tiếng anh 6) Write the words in the correct columns ( Viết các từ vào cột thích hợp)

band                book

movie             movie star

singer             writer

song               TV show

Hướng dẫn trả lời

People (con người)

Things ( Vật)

singer (ca sĩ)

band ( ban nhạc)

movie star ( ngôi sao điện ảnh)

movie ( phim)

writer ( tác giả)

song ( bài hát)


TV show ( chương trình truyền hình)

D( trang 11-SGK tiếng anh 6) Complete the conversations. Write the correct words. Listen and check your answers. ( Hoàn thành đoạn hội thoại, viết các từ phù hợp sau đó nghe và kiểm tra đáp án của mình)

1. Nadine: (1) What’s Ana’s favorite book?

Stig: (2)___ favorite book is The Hunger Games.

Nadine: (3)——— — — her favorite writer?

Stig: Suzanne Collins.

2.Minh: (1) —————Carl’s favorite movie star?

Maya:  (2)_______ favorite movie star is Jennifer Lawrence.

Minh:  Hey(3)______ my favorite movie star, too.  What’s (4) _____ favorite movie?

Maya:  Guardians of the Galaxy.

3. Stig: (1)______________your favorite singer?

Minh : (2)_____________favorite singer is Bruno Mars.

Stig: What’s (3) _________  favorite band?

Minh: The Black Eyed Peas.

Stig: Wow! That’s (4)_______ favorite band, too!

Đáp án

1. (2) Her   (3) Who’s

2.  (1) Who’s     (2) Her   (3)   She’s    (4) your

3.  (1) Who’s    (2) My     (3) your    (4) my

Hướng dẫn dịch

1.

Nadine: Cuốn sách ưa thích của Ana là gì vậy?

Stig: Cuốn sách ưa thích của cô ấy là The Hunger Games

Nadine: Ai là tác giả ưa thích của cô ấy vậy?

Stig: Suzanne Collins.

2.

Minh: Ai là ngôi sao điện ảnh ưa thích của Carl vậy?

Maya: Ngôi sao điện ích ưa thích của cô ấy là Jennifer Lawrence.

Minh: Hey! Cô ấy cũng là ngôi sao điện ảnh ưa thích của tớ đó. Bộ phim ưa thích của cô ấy là gì vậy?

Maya: Vệ binh giải ngân hà.

3. 

Stig: Ai là ca sĩ ưa thích của bạn vậy?

Minh: Ca sĩ ưa thích của minh là Bruno Mars

Stig: Ai là ban nhạc ưa thích của cậu vậy?

Minh: The Black Eyed Peas

Stig: Wow! Đó cũng là ban nhạc ưa thích của tớ.

G(trang 11-SGK tiếng anh 6) Interview a famous person. Work in pairs.   Student A: Imagine you are a movie star or singer. Student B: Ask your partner about his or her favorite things. ( Phỏng vấn người nổi tiếng. Làm việc theo cặp. Học sinh A: Tưởng tượng bạn là một ngôi sao điện ảnh hoặc ca sĩ. Học sinh B: Hỏi bạn của mình về những thứ cô ấy/ anh ấy thích)

Example

B: Hi, Bruno Mars. What’s your favorite book?

A: Divergent

B: What’s your favorite movie?

B: Interstellar

 Hướng dẫn làm bài

B: Hi, Taylor Swift. What is your favorite book?

A: Twilight is my favorite book.

B. What is your favorite band?

A: The Black Eyed Peas is my favorite band.

Hướng dẫn dịch

Ví dụ 1

B: Chào Bruno Mars. Cuốn sách ưa thích của anh là gì vậy?

A: Divergent

B: Bộ phim ưa thích của anh là gì vậy?

A: Interstellar         

Ví dụ 2

B: Xin chào, Taylor Swift. Cuốn sách ưa thích của cô là gì?

A: Twilight là cuốn sách ưa thích của tôi.

B: Đâu là ban nhạc ưa thích của cậu vậy?

A: The Black Eyed Peas là ban nhạc ưa thích của mình                

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 1 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  • Preview (trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Match. Write the words in the box under the picture. Listen and check your answer …

  • The real world (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): The world’s favorite sports. A. Listen to the description. Complete the sentences …

  • Pronunciation (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Contractions: What’s/ Who’s. A. Listen and repeat ( Nghe và nhắc lại) …

  • Communication (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): Do a class survey. Write your own questions for 4 and 5 …

  • Reading (trang 15 – 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): My favorite things. A. Read the article quickly B. Read the information about Wesley …

  • Comprehension (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for My Favorite Things …

  • Writing (trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short letter. Write 40-6- words about your favorite things …

  • Worksheet (trang 138 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the picture …

  • Explore English (trang 151 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Write the sports in the correct column (Viết tên các môn thể thao …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button