Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Communication (trang 11) – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Communication (trang 11) – Global Success

Everyday English

Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted parts. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý vào phần được làm nổi bật)

Bài nghe:

Vy: Phong, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice to meet you.

Duy: Hi, Phong. Nice to meet you, too.

Hướng dẫn dịch:

Vy: Phong này, đây là Duy, bạn mới của tớ.

Phong: Chào Duy, rất vui được gặp cậu.

Duy: Chào Phong, mình cũng rất vui được gặp cậu.

2. Work in groups. Practise introducing a friend to someone else. (Làm việc theo nhóm. Luyện tập giới thiệu bạn của mình với người khác).

Gợi ý:

Nam: Good afternoon Van, how are you today?

Van: Never better. Nam, this is Ha, my new friends. We are going to the cinema.

Nam: Hi Ha. Nice to meet you.

Ha: Hi, Nam. Nice to meet you, too.

Van: Let’s go to the cinema together!

Hướng dẫn dịch:

Nam: Chào buổi chiều Vân, hôm nay bạn thế nào?

Vân: Không bao giờ tốt hơn. Nam, đây là Hà, những người bạn mới của tôi. Chúng tôi đang đi đến rạp chiếu phim.

Nam: Chào Hà. Hân hạnh được biết bạn.

Ha: Chào Nam. Cũng hân hạnh được gặp bạn.

Vân: Cùng nhau đi xem phim nhé!

3. Read and tick the questions you think are suitable to ask a new friend at school. (Đọc và tích vào những câu hỏi mà các em cho là phù hợp để hỏi một bạn mới ở trường).

1. Are you from around here?

2. Do you like music?

3. How much money do you get?

4. What is your favourite subject at school?

5. Are you hungry now?

6. Do you play football?

7. How do you go to school every day?

8. Where do you often go shopping?

Đáp án: 1, 2, 4, 6, 7

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn ở gần đây à?

2. Bạn có thích môn âm nhạc không?

3. Bạn kiếm được bao nhiêu tiền?

4. Môn học yêu thích của bạn ở trường là gì?

5. Bây giờ bạn có đói không?

6. Bạn có chơi bóng đá không?

7. Mỗi ngày bạn đi học bằng gì?

8. Bạn thường đi mua sắm ở đâu?

4. There is a quiz for students in the new school newsletter. Answer the questions. (Có một bảng câu hỏi dành cho học sinh ở bản tin của trường. Trả lời những câu hỏi).

ARE YOU A GOOD FRIEND AT SCHOOL?

1. Do you remember all your new classmates’ names?

2. Do you often listen to your friends’ advice?

3. Do you share things with your classmates?

4. Do you keep your friends’ secret?

5. Do you play with your classmates at break time?

6. Do you help your classmates with their homework?

7. Do you go to school with your friends?

8. Do you listen when your classmates are talking?

5. Work in groups. Takes turns to interview the others. Use the questions above. (Làm việc theo nhóm. Lần lượt phỏng vấn các bạn khác. Sử dụng những câu trên)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 1 lớp 6

  • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. Read the conversation again and tick T or F (Đọc lại đoạn hội thoại và tích vào câu đúng/sai) …

  • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ). 2. Works in pairs. Put the words in 1 in the correct columns. (Làm việc theo cặp. Xếp những từ ở bài 1 vào cột thích hợp). ….

  • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Choose the correct answer A, B or C (Chọn đáp án đúng A,B hoặc C) …

  • Skills 1 (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the pictures and quickly read the passages. Match 1-3 with A-C. (Nhìn vào những bức tranh và đọc nhanh những đoạn văn. Nối 1-3 với A-C) …

  • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. …

  • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the pictures. Write the correct words in the gaps. 2. Match the words in A with the words/phrases in B. …

  • Project (trang SGK Tiếng Anh lớp 6): YOUR DREAM SCHOOL (NGÔI TRƯỜNG TRONG MƠ CỦA EM) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button