Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 A Closer Look 2 trang 9 – 10 – Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 A Closer Look 2 trang 9 – 10 – Global Success

GRAMMAR

The present simple 

1. Choose the correct answer A, B or C (Chọn đáp án đúng A,B hoặc C)

1. We ……. new subjects for this school year.

A have            B has          C. having

2. Duy ……..  to school every day.

A cycling         B. cycle      C cycles

3. My new school…….  in the centre of the vilage.

A not              B isn’t          C doesnt

4. I live near here. Where…….. live?

A. do you       B you           C are you

5. My friend has a sister, but she……… brother.

A not has     B don’t have        C. doesn’t have

Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

Giải thích:

Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ:

(+) S + V(s/es).

(-) S + don’t / doesn’t + Vinf.

(?) Do / Does + S + Vinf?

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta có những môn học mới cho năm học này.

2. Duy đạp xe đến trường mỗi ngày.

3. Trường mới của tôi không nằm ở trung tâm ngôi làng.

4. Tôi sống gần đây. Bạn sống ở đâu?

5. Bạn tôi có chị gái nhưng cô ấy không có anh trai.

2. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct form of the verbs. (Cô Nguyệt đang phỏng vấn Duy cho tờ bản tin. Viết dạng đúng của động từ).

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school (1. have) has a large playground.

Miss Nguyet: Do you have (2. have) any new friends?

Duy: Yes. And I (3. like) like my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: Does Vy walk (4. walk) to school with you?

Duy: Well, we often (5. ride) ride our bicycles to school.

Miss Nguyet: What time do you go home?

Duy: I (6. go) go home at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Đáp án:

1. has

2. do you have

3. like

4. does Vy walk

5. ride

6. go

Giải thích:

Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ:

(+) S + V(s/es).

(-) S + don’t / doesn’t + Vinf.

(?) Do / Does + S + Vinf?

Hướng dẫn dịch:

Cô Nguyệt: Em hãy nói về trường mới của em đi Duy.

Duy: Dạ! Trường mới của em có một sân chơi rộng.

Cô Nguyệt: Em có bạn mới nào không?

Duy: Dạ có. Và em rất thích các bạn mới của em, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy có đi bộ đi học với em không?

Duy: Dạ, bọn em thường đạp xe đi học ạ.

Cô Nguyệt: Mấy giờ thì các em về nhà?

Duy: Em về nhà lúc 4 giờ chiều mỗi ngày ạ.

Cô Nguyệt: Cảm ơn em.

3. Fill the blanks with usually, sometimes or never. (Điền vào chỗ trống với usually, sometimes hoặc never)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 9, 10) | Tiếng Anh 6 Global Success

1. always (luôn luôn)

2. usually (thường xuyên)

3. sometimes (thỉnh thoảng)

4. rarely (hiếm khi)

5. never (không bao giờ)

Write a sentence with one of these adverbs (Viết một câu với một trong những trạng từ sau)

1. I always get up early

2. My brother usually plays football with his friend.

3. We sometimes go to the cinema.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi luôn dậy sớm.

2. Anh trai tôi thường chơi bóng đá với bạn của anh ấy.

3. Thỉnh thoảng chúng tôi đi xem phim.

4. Choose the correct answer A or B to complete each sentence (Chọn đáp án đúng)

1. I……. late on Saturdays.

A. get up usually

B. usually get up

2. My mum ……… to work late.

A. rarely goes

B. goes rarely

3. ………. at weekends?

A. Do you often travel

B. Often do you travel

4. What kind of music … ?

A. usually does Susan listen to

B. does Susan usually listen to

5. When……….. go on holiday each year?

A. do you usually

B. you usually

Đáp án:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. A

Giải thích:

Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ:

(+) S + V(s/es).

(-) S + don’t / doesn’t + Vinf.

(?) Do / Does + S + Vinf?

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thường xuyên dậy muộn vào chủ nhật

2. Mẹ của tôi hiếm khi đi làm muộn.

3. Bạn có thường đi chơi vào cuối tuần không ?

4. Susan thường nghe loại nhạc gì vậy?

5. Bạn có thường đi du lịch mỗi năm không?

5. Work in pairs. Make questions and then interview your partner. (Làm việc theo cặp. Viết câu hỏi và sau đó phỏng vấn bạn của mình).

1. you / often / ride your bicycle / to school

2. you / sometimes / study / in the school library

3. you / like / your new school

4. your friends / always / go to school /with you

5. you / usually / do homework / after school

Đáp án:

1. Do you often ride your bicycle to school?

2. Do you sometimes study in the school library?

3. Do you like your new school?

4. Do your friends always go to school with you?

5. Do you usually do homework after school?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thường đạp xe đi học không?

2. Thỉnh thoảng bạn có học ở trong thư viện không ?

3. Bạn có thích trường mới không?

4. Các bạn của bạn có luôn đi học cùng với bạn không?

5. Bạn có thường xuyên làm bài tập về nhà sau khi tan trường không?

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Unit 1 lớp 6

  • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read. (nghe và đọc). 2. Read the conversation again and tick T or F (Đọc lại đoạn hội thoại và tích vào câu đúng/sai) …

  • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ). 2. Works in pairs. Put the words in 1 in the correct columns. (Làm việc theo cặp. Xếp những từ ở bài 1 vào cột thích hợp). ….

  • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted parts. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý vào phần được làm nổi bật) …

  • Skills 1 (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the pictures and quickly read the passages. Match 1-3 with A-C. (Nhìn vào những bức tranh và đọc nhanh những đoạn văn. Nối 1-3 với A-C) …

  • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. …

  • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the pictures. Write the correct words in the gaps. 2. Match the words in A with the words/phrases in B. …

  • Project (trang SGK Tiếng Anh lớp 6): YOUR DREAM SCHOOL (NGÔI TRƯỜNG TRONG MƠ CỦA EM) …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button