Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary trang 8 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary trang 8 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Starter unit: Vocabulary.

1 (trang 8 Tiếng Anh 6). Match the words in the box with 1-16 in the pictures. Then listen and check (Nối các từ ở trong bảng với các bức tranh từ 1-16. Sau đó nghe và kiểm tra lại)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary trang 8 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1. poster 

2. speaker

3. laptop

4. table 

5. drawer 

6.mobile phone

7. clock 

8. board 

9. dictionaries 

10.shelf 

11. pen

12.   notebook 

13. desk 

14. coat

15.chair 

16. bag 

Hướng dẫn dịch

1. tranh treo tường

2. loa

3. máy tính xách tay 

4. bàn  

5. ngăn kéo

6. điện thoại di động

7. đồng hồ

8. bảng

9. từ điển

10. giá sách

11. bút  

12.   vở 

13. bàn

14. áo khoác

15. ghế

16. cặp sách

2 (trang 8 Tiếng Anh 6). Studying the prepositions. Then complete the sentences with the prepositions. Listen and check (Tìm   hiểu về giới từ. Sau đó hoàn thành các câu với các giới từ thích hợp. Nghe và kiếm tra)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary trang 8 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Vocabulary trang 8 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Đáp án

1. on      2.in        3. between       4. behind       5. near

6. behind       7. under      8. near           9. opposite       10. On

Hướng dẫn dịch

1. Những quyển từ điển ở trên giá sách

2. Điện thoại của giáo viên ở trong ngăn kéo

3. Máy tính xách tay ở giữa nhưng chiếc loa.

4. Ghế của học sinh ở phía xong cái bàn.

5. Bức tranh treo tường ở gần bàn của giáo viên

6 Áo khóa của Harry ở dau cái ghế

7. Cặp của Eva ở dưới bàn

8. Đồng hồ thì gần bảng

9. Bảng thì đối diện với bàn học sinh

10. Bút của Harry thì ở trên quyển vở

3 (trang 8 Tiếng Anh 6). Draw a desk and four other subjects. Write sentences about your pictures (Vẽ một cái bàn với 4 đồ vật khác. Viết các câu về bức tranh của bạn)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh thực hành với bạn

4 (trang 8 Tiếng Anh 6). Use it! Work in pairs. Read your sentences in exercise 3 to your partner. Listen and draw your partner’s picture (Sử dụng bức tranh ở bài 3. Luyện tập theo cặp. Đọc các câu của bạn ở bài 3 với bạn cùng nhóm cuae midnh. Nghe và vẽ lại bức tranh của bạn)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh thực hành với bạn

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Starter unit: Chân trời sáng tạo

  • Vocabulary (trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with pictures 1-15 then listen and check. 2. Read and complete the text with the words in the box …

  • Language Focus (trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the table with the words in the box. Then check your answers in the text on page 6 …

  • Language Focus (trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Look at the examples and complete the rules with singular and plural. 2. Read and listen to the text. Choose the correct answers …

  • Vocabulary (trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the text. Match the words in blue with the opposites in the box. Then listen and check …

  • Language focus (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Study the pictures. What is the difference between this/that and these/those? 2. Choose the correct words…

  • Vocabulary (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the countries with the continents. 2. Check the meanings of the words in blue. Then choose the correct words in the quiz …

  • Language focus (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the bolds words in example 1-3. Then answer the questions. Compare with a partner …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button