Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 9 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 9 – Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus sách Friends plus (Chân trời sáng tạo) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 6 Starter unit: Language focus .

1 (trang 9 Tiếng Anh 6). Look at the examples and complete the rules with singular and plural (Nhìn vào các ví dụ và hoàn thành những chú ý về số ít và số nhiều)

Đáp án

1. singular              2. Plural

Hướng dẫn dịch

1. Chúng ta sử dụng ‘s với các từ số ít

2. Chúng ra sử dụng s’ với các từ số nhiều

2 (trang 9 Tiếng Anh 6). Read and listen to the text. Choose the correct answers (Đọc và nghe đoạn hội thoại sau và chọn đáp đúng)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 9

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 9

Đáp án

1. at home       2. in the drawer        3.  Charlie’s room

Hướng dẫn dịch

Mẹ: Charlie à.

Charlie: Alo mẹ ạ. Mẹ đang ở chỗ làm ạ?

Mẹ: Không, mẹ đang ở nhà. Con đang ở đâu đấy.

Charlie:  Con đang ở trường mẹ ạ. Bây giờ là 12 giờ mà.

Mẹ: Ừ, con đang ở trong lớp à?

Charlie: Không, sao ạ? Mẹ có việc gì ạ?

Mẹ: Ừ, mẹ không sao nhưng cái máy tính xách tay của mẹ ở đâu vậy nhỉ? 

Charlie: Ah.. để con xem nào.  Mẹ nhìn vào ngăn kéo dưới TV xem. Nó có đấy không ạ?

Mẹ: À nó đây rồi, còn loa thì sao? Loa ở đâu vậy Charlie?

Charlie:  Nó có phải ở trong ngắn kéo không?

Mẹ: Không

Charlie: Erm.. được rồi. Nó có ở phòng con không ạ?

Mẹ: Loa của mẹ ở phòng con á? Nó có . Charlie…..!

Charlie: Được rồi, tạm biệt mẹ!

3 (trang 9 Tiếng Anh 6). Read the dialogue again and complete the table (Đọc lại đoạn hội thoại và hoàn thành bảng sau)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 9

Đáp án

1. Is      2. Are      3. am not      4. is     5. aren’t

4 (trang 9 Tiếng Anh 6). Match the possessive pronouns in the box with the possessive adjectives (Nối các đại từ sở hữu ở trong bảng với các tính từ sở hữu)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 9

Đáp án

1. his        2. hers        3. ours        4. yours       5. theirs

5 (trang 9 Tiếng Anh 6). Write phrases with possessive pronouns (Viết các cụm từ sau với đại từ sở hữu)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 9

Đáp án

2. This is his

3. This is hers

4. This is ours

5. This is yours

6. This is theirs

6 (trang 9 Tiếng Anh 6). Use it. Work in pairs. Look at the table below. Choose a person, a city and a place. Then ask questions to find out your partner’s information. (Luyện tập theo cặp. Nhìn vào bảng sau. Chọn ra một người, một thành phố. Sau đó, đặt ra các câu hỏi để tìm ta thông tin về bạn cùng nhóm)

Tiếng Anh lớp 6 Starter unit: Language focus trang 9

Hướng dẫn làm bài

Are you with Taylor Swift? Yes, I am.

Are you in New York?  Yes, I am

Are you at the shops? No, I am not.

Hướng dẫn dịch

Bạn đang ở cùng với Taylor Swift? Có, tớ đang ở cùng Taylor Swift

Cậu đang ở New York à? Ừ, tớ đang ở đó.

Cậu đang ở cửa hàng à? Không, tớ không.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

  • Từ vựng Starter unit: Chân trời sáng tạo

  • Vocabulary (trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with pictures 1-15 then listen and check. 2. Read and complete the text with the words in the box …

  • Language Focus (trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Complete the table with the words in the box. Then check your answers in the text on page 6 …

  • Vocabulary (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the words in the box with 1-16 in the pictures. Then listen and check. 2. Studying the prepositions. Then complete the sentences …

  • Vocabulary (trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Read the text. Match the words in blue with the opposites in the box. Then listen and check …

  • Language focus (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Study the pictures. What is the difference between this/that and these/those? 2. Choose the correct words…

  • Vocabulary (trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match the countries with the continents. 2. Check the meanings of the words in blue. Then choose the correct words in the quiz …

  • Language focus (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Check the meanings of the bolds words in example 1-3. Then answer the questions. Compare with a partner …

Đăng bởi: Key English

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button